Klage nr 2018108

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 15. oktober 2018 og 19. november Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Proaktiv Prosjektmegling

Saken gjelder:                Feil opplysninger

Saksfremstilling:

Den 4. juli 2016 kjøpte klageren en bolig under oppføring som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt når det gjelder hvilke offentligrettslige krav som ble stilt til boligen, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

På visningen spurte megleren om klageren ønsket pipe og peis. Dette ble presentert som et tilvalg, som kostet mellom kr 100 000 og 150 000. Klageren takket nei. Senere viser det seg at boligen egentlig var prosjektert med pipe og peis, og at dette er nødvendig for at kommunen skal utstede ferdigattest. Verken salgsoppgaven eller FINN-annonsen inneholder opplysninger om alternative varmekilder.

Megleren må holdes delvis ansvarlig for det tapet klageren er påført. Pipe og peis skulle vært inkludert i den annonserte prisen. Klageren krever erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Krav om avvisning

Saken gjelder et kjøper-selger-forhold, og dessuten er det uenighet om hva som ble sagt på visningen. Innklagede krever derfor at saken avvises.

Meglerens håndtering av oppdraget

Megleren utarbeidet salgsoppgaven basert på selgerens leveransebeskrivelse. Selgeren er en profesjonell utbygger. I slike tilfeller må en megler kunne stole på at de opplysninger han gir er riktige, og at prosjektet tilfredsstiller de offentligrettslige krav som stilles.

Det er riktig at megleren presenterte pipe og peis som et tilvalg, men han sa ikke at dette var svært kostbart.

Etter dette har megleren ikke brutt sin undersøkelsesplikt. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens undersøkelsesplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Spørsmålet om saken skal avvises

Innklagede har begjært at saken skal avvises fra behandling i nemnda. Nemnda mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å avvise saken.

Meglerens håndtering av oppdraget

Nemnda bemerker at det ikke kan kreves at en megler skal sette seg detaljert inn i leveransebeskrivelsen i et prosjekt som det foreliggende. Spørsmålet er imidlertid om megleren opptrådte i strid med god meglerskikk når det gjelder muligheten for installering av pipe og peis. Nemnda legger til grunn at megleren spurte klageren om hun ønsket pipe og peis, og presenterte dette som et tilvalg.

Innklagede har opplyst at det ikke forelå noen skriftlig tilvalgsliste, men av salgsoppgaven fremgår det at en «tilvalgsmeny» skulle være tilgjengelig. Når en megler tar opp spørsmålet med kjøper (klager) om det er ønskelig med pipe og peis, må han i forkant avklare med selger om dette var mulig og på hvilke vilkår. For nemnda er det ikke fremlagt noen dokumentasjon på at megleren gjorde dette. Nemnda mener derfor at megleren opptrådte i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Er innklagede erstatningsansvarlig for klagerens advokatkostnader?

Advokatkostnadene dreier seg om egenandelen under rettshjelpsforsikringen (kr 8 150) i forbindelse med at klageren måtte engasjere advokat for å få til en løsning med utbygger/selger vedrørende innstallering av pipe og peis.

Nemnda bemerker at advokatkostnadene ikke gjelder arbeid med klagesaken for nemnda, hvor nemnda har fast praksis på at slike kostnader normalt ikke dekkes.

Hadde megler gjort jobben sin her, hadde ikke klager fått utgiftene til advokat. Pipe og peis var nødvendig for at kommunen ville gi ferdigattest. Nemnda har derfor kommet til at innklagede må erstatte klagerne utgiftene til egenandel – 8 150 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Proaktiv Prosjektmegling har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må betale 8 150 kroner til klageren.