Klage nr 2018110

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Kongsberg

Saken gjelder:                Budgivning

Saksfremstilling:

Sommeren 2017 kjøpte klageren en hytte som innklagede formidlet. Klageren anfører at en rekke forhold ved meglerens håndtering av oppdraget strider med god meglerskikk, herunder hennes håndtering av budrunden og manglende rådgivning i forbindelse med overtakelsen.
I tillegg anfører klageren at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt. Klageren krever erstatning med kr 100 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Innklagede er representert ved advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Budrunden

Før klageren la inn bud på kr 1 000 000, lå det allerede inne et bud på kr 900 000. Klageren ble aldri informert om at dette budet var gitt med et forbehold. Hun ville ikke lagt inn et bud på kr 100 000 over det andre dersom hun hadde vært klar over dette. Kanskje kunne klageren  fått hytta for kr 100 000 mindre, og da kunne hun brukt disse pengene på reparasjon i stedet.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

På grunn av klagerens begrensede økonomi, var det viktig for henne at det ikke ville påløpe noen ekstrakostnader med hytta. Dette var megleren klar over. Men megleren var ikke til å stole på, og klageren så seg derfor nødt til å engasjere en advokat. Dette har klageren måtte betale over kr 19 000 for. I tillegg viser det seg at kostnadene med veien er mye dyrere enn hun ble forespeilet på forhånd.

Klageren ønsket å overta hytta tidlig på sommeren, men megleren kom aldri opp med en passende dato. Til slutt ble overtakelsen satt til oktober. Advokaten ba megleren om å være til stede på overtakelsen, men hun dukket ikke opp. Hytta var ikke vasket, og det sto vann i kjelleren. Det har også vært en lekkasje i parafintanken, slik at parafin hadde trengt ned i gulvet. En del av gulvet og en del av veggen må rives opp på grunn av dette. Klageren har fått beskjed fra Mattilsynet om at det er helseskadelig å oppholde seg i hytta. I tillegg var to piper ødelagt, og vannkvaliteten er dårlig.

Megleren burde vært mer behjelpelig, og sørget for at klageren fikk gjort merknader til overtakelsesprotokollen. I tillegg til at kostnadene med veien er mye dyrere enn hva klageren ble forespeilet på forhånd, gjør hyttas mangler at klageren er blitt påført store kostnader. Dette er mer enn hva hun klarer å betale.

Klageren krever erstatning med kr 100 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Budrunden

Det er riktig at den andre budgiveren skrev «[t]as med råte i bærekonstruksjon […]» da han la inn bud, men dette kan ikke forstås som et forbehold. Megleren gjorde det som kan forventes av henne.

Øvrige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Det hadde vært kraftig regn og vind før overtakelsen. Det er derfor godt mulig at hytta fremsto annerledes på overtakelsen enn ved meglerens besiktigelse. Megleren besiktet hytta om sommeren, og hun kan derfor ikke klandres for at hun ikke oppdaget at det var noe feil med oppvarmingen.

Klageren kunne tatt opp de anførte forholdene ved overtakelsen. Når det gjelder fuktigheten i kjelleren, ble det tatt inn i overtakelsesprotokollen at partene skulle undersøke dette nærmere. Det er påfallende at klagerens advokat ikke tok opp dette med innklagede høsten 2017 dersom dette ikke ble fulgt opp. Innklagede nevner at takstmannen vurderte hyttas tekniske verdi til
kr 1 450 000, mens markedsverdien ble satt til kr 1 000 000. Klageren fikk det hun så på visningen og betalte for ved overtakelsen. Dessuten fikk klageren bistand fra advokat under kontraktsmøtet og i forbindelse med overtakelsen.

Innklagede bestrider at megleren ikke var behjelpelig med tilbakehold av kjøpesummen. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som underbygger at megleren har håndtert oppdraget i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Budrunden

Klageren har anført at et bud på kr 900 000 var gitt med forbehold om eiendommen «[t]as med råte i bærekonstruksjonen […]». Etter nemndas syn var dette ikke et forbehold, og megleren hadde ikke plikt til å informere klageren om dette. Erstatningskravet på 100 000 kroner kan derfor ikke føre frem.

Overtakelsen

Det må legges til grunn at megleren ikke var til stede på overtakelsen fra starten av, men at han ble tilkalt underveis. Spørsmålet er om megleren burde gitt råd om at klageren skulle holde tilbake deler av kjøpesummen og fått det med i overtakelsesprotokollen. Klageren var alene på overtakelsen frem til megler kom.

Når det gjelder de forhold klageren har påpekt vedrørende hytten, er dette forhold som for en vesentlig del fremgår av taksten og salgsoppgaven. Nemnda har derfor kommet til at megler ikke burde gitt råd om eventuelt tilbakehold av deler av kjøpesummen. I overtakelsesprotokollen er det for øvrig notert at det er registrert fuktighet under hytten i kjelleren. Dette skal undersøkes nærmere, og megler og klagerens advokat skal ta kontakt med hverandre dagen etter.

Klagen fører etter dette ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.