Klage nr 2018121

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS

Saken gjelder:                Erstatning for kontraktsmedhjelpers uaktsomhet

Saksfremstilling:

I november 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren benyttet seg av en kampanje hvor innklagede spanderte utvask ved å engasjere et eksternt vaskefirma. Det oppsto en lekkasje på badet under utvasken. Klageren anfører vaskerne forårsaket lekkasjen, og at innklagede må erstatte de reparasjonskostnadene hun ble påført,
kr 3 823.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Etter avtalen skulle boligen være ferdigvasket til overtakelsen. Dagen før dro klageren innom boligen, og da oppdaget hun at den ikke var vasket enda. Hun informerte megleren med en gang. Det viste seg at det hadde skjedd en feil. Overtakelsen ble derfor utsatt tre timer, slik at vaskerne skulle rekke å gjøre seg ferdig. Dagen etter, det vil si på overtakelsesdagen, ringte megleren og fortalte at vaskerne hadde oppdaget en lekkasje på badet. Klageren dro umiddelbart for å sjekke det ut. Da hun kom frem, var det masse vann på badet, men vaskerne bidro ikke til å gjøre noe med det. Sjefen deres kom etter hvert, og han var aggressiv, truende og anklagende. Årsaken til lekkasjen, var at en pakning hadde røket. En rørlegger har uttalt at pakningen sannsynligvis røk på grunn av et slag. Det er sannsynlig at vaskerne kom nær den, og at lekkasjen derfor er forårsaket av dem. Siden det var innklagede som engasjerte vaskefirmaet, er det de som må holdes ansvarlig.

Klageren krever erstatning for rørleggerregningen, totalt kr 3 823.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er tvil om hva som var årsaken til lekkasjen. Vaskefirmaet mener at det ikke var vaskerne som forårsaket den. Dersom det er slik at pakningen ble ødelagt fordi vaskerne kom nær den, tilsier det at pakningen hadde vært ødelagt over en lengre tid, og at lekkasjen tilfeldigvis oppsto da vaskerne var der. Innklagede kan derfor ikke holdes ansvarlig for hva det koster å reparere lekkasjen. Utgangspunktet er at selgeren har risikoen for skader før overtakelsen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om innklagede må betale reparasjonskostnadene på kr 3 823 i forbindelse med at det oppstod en lekkasje på klagerens bad ved salget av klagerens bolig.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at i forbindelse med salget av klagerens bolig ble det engasjert et vaskefirma før overtagelsen. Klageren benyttet seg av et tilbud innklagede hadde. Det gikk ut på at innklagede spanderte utvask ved å engasjere et eksternt vaskefirma.

Det er uavklart hva som var årsaken til lekkasjen på badet, og følgelig også om noen av de ansatte i vaskefirmaet var skyld i lekkasjen. Klageren har ikke sannsynliggjort at vaskefirmaets arbeid er årsak til lekkasjen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.