Klage nr 2018123

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Drøbak

Saken gjelder:                Undersøkelsesplikt

Saksfremstilling:

Den 31. januar 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Oppgjøret ble forsinket fordi garasjeplassen ikke var tinglyst på klageren. Klageren anfører at megleren burde undersøkt dette på forhånd, og krever erstatning med kr 74 025.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Saken gjelder salget av en leilighet som klageren delvis hadde arvet fra sin far, delvis hadde kjøpt av arvingene til farens tidligere samboer. Klageren solgte leiligheten 18. september 2017. Skjøtet kunne ikke tinglyses fordi garasjen ikke sto på klageren. Oppgjøret ble derfor forsinket.

Etter kontraktsmøtet 21. september 2017 spurte megleren om klageren kunne skaffe en kopi av skifteattesten. Dette ble sendt til megleren 23. oktober 2017. Klageren hørte ikke noe mer fra megleren før 26. februar 2018. Skjøtet kunne fortsatt ikke tinglyses. Det viste seg at garasjen ved en feil hadde gått inn i boet etter faren. Kartverket godtok ikke en inkuriepåtegning fra bobestyreren. Klageren måtte derfor kontakte arvingene til farens tidligere samboer, og få dem til å skrive under. Oppgjøret ble utbetalt i midten av april 2018.

Klageren bestrider at megleren før salget sa at overføringen av leiligheten og garasjen måtte dokumenteres. Videre bestrider klageren at megleren på kontraktsmøtet påpekte at faren fortsatt sto som hjemmelshaver. I forbindelse med utarbeidelsen av salgsoppgaven ga megleren uttrykk for at klageren var eier av garasjen.

Megleren burde gjort nødvendige undersøkelser på et tidligere tidspunkt. En megler må vite hvilke dokumenter som trengs for å få et skjøte tinglyst.

Siden oppgjøret ble forsinket på grunn av meglerens forsømmelse, må innklagede betale klageren erstatning med kr 74 025.

Innklagede har i korte trekk anført:

Før salget gjorde megleren det klart for klageren at overføringen av leiligheten og garasjen måtte dokumenteres. Da megleren fikk oversendt skifteattesten etter kontraktsmøtet, bekreftet klageren at alt skulle være i orden. Senere viste det seg at garasjen hadde gått inn i boet, slik at halvparten av garasjen sto på arvingene til farens tidligere samboer. Dette hadde megleren ingen foranledning til å undersøke. Megleren ble først klart over arvingene etter kontraktsmøtet. Siden arvingene måtte lokaliseres, og den ene var på Svalbard, tok det en stund før alle nødvendige dokumenter var underskrevet, og skjøtet kunne tinglyses.

Situasjonen kunne vært unngått dersom megleren hadde fått beskjed om at halvparten av garasjen sto på arvingene til farens tidligere samboer. Da ville megleren kanskje gjenkjent navnene som fremgikk av grunnboken.

Innklagede har tilbudt klageren en kompensasjon for forsinkelsen. Denne utgjør differansen mellom rentene på meglerens klientkonto og det klageren ville fått på hennes egen høyrentekonto, kr 13 500.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelsesplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

I saken står det mye påstand mot påstand som nemnda ved sin skriftlige behandling ikke kan stilling til.

Når det gjelder meglers håndtering av oppdraget og i særdeleshet tinglysingen, mener nemnda at megler burde håndtert dette på en bedre måte. Megler skal innhente utskrift av grunnboken, og få avklart hva som må følge med ved tinglysing av overdragelsen. Det kunne enkelt vært gjort ved en henvendelse til Statens Kartverk. Men skjøtet kom i retur fra Statens Kartverk to ganger. Det er god rutine å innhente relevante dokumenter før igangsettelsen av salget. I dette tilfellet burde megler derfor ha innhentet skifteattest og oversikt over salgsobjektet på et tidligere tidspunkt enn det som ble gjort.

Samlet sett mener nemnda at meglers håndtering av oppdraget er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Klageren har krevd erstatning med kr 74 025 tilsvarende beregnete forsinkelsesrenter som følge av meglers sommel.

Nemnda nevner at det ikke er noe grunnlag for forsinkelsesrenter her. Klageren kan kun få erstattet det tap hun har lidt som følge av at meglers håndtering av oppdraget førte til forsinket oppgjør. Nemnda kan derfor ikke se at klageren har krav på mer enn det som innklagede har tilbudt henne, kr 13 500. Dette er opplyst å utgjøre differansen mellom rentene på meglers klientkonto, og det klageren ville fått på sin egen høyrentekonto.

Klagen fører etter dette delvis frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Drøbak har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må betale 13 500 kroner til klageren.