Klage nr 2018124

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Buskerud Vestfold AS avd. Drammen

Saken gjelder:                Budgivning

Saksfremstilling:

Den 20. juni 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av hytta til klagerens avdøde mor. Klageren aksepterte et bud på takst, kr 1 200 000. Senere viser det seg at det var en person som hadde kontaktet innklagede, men som ikke hadde fått beskjed om budet som klageren aksepterte. Klageren krever erstatning med kr 300 000, og at meglerens vederlag faller bort i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Samtidig som at klageren holdt en privat visning med en annen interessert, mottok hun et bud på takst, kr 1 200 000. Siden den andre interessenten ikke hadde rukket å ordne med finansiering, anbefalte en av meglerne å akseptere budet. Etter salget ble klagerens bror kontaktet av en mann som lurte på om hytta var solgt. Han kunne fortelle at han før salget hadde kontaktet den ansvarlige megleren og gitt beskjed om at han var interessert. På dette tidspunktet var den ansvarlige megleren på ferie, og mannen ble derfor henvist til innklagedes kontor. Mannen fikk der beskjed om at det sannsynligvis ikke ville skje noe salg før mandag eller tirsdag. Hytta ble solgt samme helg, uten at mannen fikk beskjed om at det var kommet inn et nytt bud. Mannen hadde finansiering opp til kr 1 500 000.

Siden mannen ikke fikk beskjed om budet, gikk klageren glipp av en budrunde. Det er også kritikkverdig at megleren fortalte mannen at det sannsynligvis ikke kom til å skje noe salg før mandag eller tirsdag, når hytta endte opp med å bli solgt samme helg. Totalt var tre meglere involvert i salget, og det er tydelig at det ble rot i systemet deres.

Klageren krever erstatning med kr 300 000, og at meglerens vederlag faller bort i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er riktig at en person ringte innklagede og spurte om han kunne få lov til å se på hytta når han kom hjem fra ferie. Men han var kort i telefonen, og han ga ikke uttrykk for at han ønsket å by. Innklagede bestrider at de skal ha sagt at det ikke kom til å skje noe salg i løpet av helgen.

Spørsmålet er om megleren pliktet å informere denne personen om senere innkomne bud. Mange personer ringer og stiller spørsmål om eiendommer fordi de er nysgjerrige, ikke fordi de nødvendigvis er interesserte. Er de interesserte, ber de som regel om å bli satt opp på interessentlisten. Det ble ikke gjort her. For megleren var det usikkert hvor stor interessen fra innringeren var.

Klageren har uansett ikke dokumentert at hun har lidt noe økonomisk tap. Det kan ikke legges til grunn at innringeren, dersom han ble informert om budet, hadde lagt inn et bud på
kr 1 500 000.

Det er heller ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budprosessen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder spørsmålet om megleren skulle informert den andre mulige interessenten om budet på kr 1 200 000, er det i tilsvaret opplyst at den andre mulige interessenten ikke bad om å bli satt opp på interessentlisten. I en SMS fra megleren er det imidlertid opplyst at «[a]lle som henvender seg til oss på eiendommer vi har for salg blir logget inn på systemet og lagt som interessent». Det er dog i tilsvaret prinsipalt anført at det ikke er dokumentert at den angivelige telefonsamtalen med den mulige interessenten fant sted.

For nemnda fremstår det følgelig noe uklart hva som her faktisk skjedde. Det er imidlertid ikke for nemnda nødvendig å gå nærmere inn på dette, eller om den andre mulige interessenten fikk beskjed fra en megler om at det sannsynligvis ikke ville skje noe salg før mandag eller tirsdag, noe innklagede bestrider.

Under enhver omstendighet har klageren ikke sannsynliggjort at hun har lidt noe økonomisk tap. Det at den andre mulige interessenten i ettertid har opplyst at han hadde finansiering opp til kr 1 500 000, tilsier ikke nødvendigvis at han ville lagt inn bud, enn mindre at han ville bydd kr 1 500 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.