Klage nr 2018126

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Meglerhuset Rele AS

Saken gjelder:                Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

Den 17. februar 2017 kjøpte klagerne en bolig under oppføring som innklagede formidlet. Klagerne anfører at megleren under informasjonsmøtet sa at klagerne kunne trekke seg fra kjøpet dersom ikke flere enn åtte boliger var solgt innen 1. desember 2017. I realiteten var det byggherren som hadde denne muligheten. Klagerne krever derfor erstattet hva det kostet dem å trekke seg fra kjøpet, totalt kr 190 000.  

Innklagede bestrider klagernes krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

På informasjonsmøtet sa megleren at klagerne ikke var bundet av avtalen dersom det ikke var solgt flere enn åtte boliger innen 1. desember 2017. Senere viser det seg at det var byggherren som etter kontrakten hadde denne muligheten. På grunn av meglerens uriktige opplysninger, måtte klagerne betale kr 190 000 for å trekke seg fra kjøpet.

Videre ga megleren uriktige opplysninger om hvor lenge klagerne kunne reservere boligen før de måtte bestemme seg for om de ville ha den eller ikke. Klagerne fikk kun reservere for to dager, men det viser seg at andre fikk reservere for en lengre periode. I tillegg brukte megleren ofte lang tid på å besvare klagernes henvendelser.

Klageren krever erstatning med kr 190 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

I kjøpekontrakten inntok byggherren et forbehold, som innebar at de kunne trekke seg fra avtalen dersom det ikke var solgt flere enn åtte boliger innen 1. desember 2017. Dette ble klagerne forklart under informasjonsmøtet, og klagerne fikk dessuten med seg kjøpekontrakten hjem, slik at de kunne studere den nøyere før signering. Det må derfor legges til grunn at klagerne var kjent med innholdet i kontrakten da de skrev under dagen etter.

Innklagede bestrider at megleren ga uriktig informasjon under informasjonsmøtet. De
e-postene som er fremlagt for nemnda, hvor megleren diskuterer muligheten for forbehold med en annen interessent, beviser at megleren forsto hva byggherrens forbehold innebar. Det har derfor formodningen mot seg at han sa noe annet til klagerne. Dersom det var viktig for klagerne at de kunne trekke seg innen en viss frist, burde de gitt megleren beskjed om dette.
I så fall ville megleren rådet klagerne til å selv innta et forbehold i kjøpekontrakten.

Innklagede bestrider videre at megleren brukte lang tid på å besvare klagernes henvendelser. Når det gjelder hvor lenge klagerne kunne holde av boligen, er det riktig at klagerne kun fikk reservere for en kort periode, men dette er i tråd med vanlig praksis.

Megleren har utført sine plikter i samsvar med god meglerskikk, og ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om at megleren ga uriktige opplysninger om klagernes (kjøpernes) mulighet til å trekke seg fra avtalen, og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Når det gjelder hva som ble sagt på informasjonsmøtet om mulighetene til å trekke seg fra avtalen, står det påstand mot påstand. Nemnda kan følgelig ikke ved nemndas skriftlige behandling ta stilling til dette.

Det er imidlertid på det rene at klagerne har skrevet under kjøpekontrakten. Her fremgår det at det er selgeren (byggherren) som på nærmere vilkår kan trekke seg fra avtalen – og ikke kjøperne. Nemnda mener derfor at dette må være avgjørende, slik at erstatningskravet på
kr 190 000 ikke kan føre frem.

Nemnda vil i tillegg bemerke at det ville vært høyst uvanlig om man i et boligprosjekt som dette ga kjøperne mulighet til å trekke seg fra avtalen. Bakgrunnen for at man ofte gir selgeren muligheter til dette, er at hvis det skal være økonomisk forsvarlig å gjennomføre boligprosjektet, vil en selger normalt være avhengig av at et visst antall boliger er solgt på forhånd.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.