Klage nr 2018127

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Stabekk

Gamle Drammensvei 44B

1369 Stabekk

Saken gjelder:                Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

Den 16. april 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at internett var inkludert i felleskostnadene, men det var ikke tilfelle. Klageren krever erstatning med kr 24 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I salgsoppgaven sto det at internett var inkludert i felleskostnadene. Klageren har forsøkt å rette kravet mot selgerens forsikringsselskap, men det førte ikke frem.

Klageren krever erstatning for hva det koster ham å tegne et abonnement på kr 400 pr. måned i fem år, det vil si kr 24 000.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren bygde på opplysninger fra forretningsføreren. Hun hadde ingen grunn til å tro at opplysningene hun fikk var uriktige. Det er derfor ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om uriktige opplysninger og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem

Det fremgår av de «Boligopplysningene» megler mottok, at «[s]ameiet har avtale med Canal Digital om kabeltv og bredbånd». En megler må kunne stole på slike opplysninger med mindre særlige forhold tilsier at megler må foreta ytterligere undersøkelser. Denne opplysningen om kabeltv og bredbånd er også tatt inn under salgsoppgaven under informasjon om eiendommen, underpunkt økonomi.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.