Klage nr 2018128

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS avd. Gol

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I juni 2015 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens gård. Etter en privatvisning i 2018, oppdaget klageren at megleren hadde sendt ut feil utkast av salgsoppgaven til interessentene. Klageren anfører at dette er kritikkverdig. Klageren anfører videre at megleren burde oppdaget at eiendommen ikke var fredet, og at oppdraget for øvrig ble håndtert på en dårlig måte.

Innklagede innrømmer at det har skjedd en glipp når det gjelder salgsoppgaven, men bestrider klagerens øvrige anførsler.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Førsteutkastet til salgsoppgaven inneholdt flere skrivefeil og uriktige opplysninger. Disse ble rettet opp etter at klageren hadde gjort megleren oppmerksom på dem. Etter en privatvisning i 2018 oppdaget klageren at megleren hadde sendt ut førsteutkastet av salgsoppgaven til interessentene. Dette er kritikkverdig. Gården er fra 1800-tallet, og det er ikke mulig med moderne gårdsdrift. Det er avgjørende med god markedsføring når et salg retter seg mot et så lite marked. Megleren burde også oppdaget at eiendommen ikke var fredet. Også andre deler av oppdraget ble håndtert på en dårlig måte.

Megleren håndterte oppdraget på en kritikkverdig måte. En oppdragsgiver skal ikke trenge å følge med på at megleren gjør jobben sin på en tilfredsstillende måte.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede innrømmer at det har skjedd en glipp når det gjelder salgsoppgaven, og beklager dette. Klagerens anførsel om at megleren burde oppdaget at eiendommen ikke var fredet, kan imidlertid ikke føre frem. Det fremgikk ikke av opplysningene fra kommunen at noe var fredet. Eiendommen er derimot registrert i SEFRAK-registeret, slik det også står i salgsoppgaven. Megleren gjorde de undersøkelsene som kan forventes av ham.

Det er beklagelig at klageren ikke er fornøyd med meglerens håndtering av oppdraget, men innklagede bestrider at oppdraget for øvrig ble håndtert på en kritikkverdig måte.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med meglers/fagansvarliges håndtering av oppdraget.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen delvis fører frem.

Feil salgsoppgaveNår det gjelder at megleren ved en feil sendte ut et førsteutkast til salgsoppgaven med feil opplysning i taksten om at deler av eiendommen var fredet, har innklagede erkjent at dette var en glipp og beklaget dette. Da salgsoppgaven er viktig ved markedsføringen av en eiendom, finner nemnda at megleren her opptrådte i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

FredningsspørsmåletDet synes å være på det rene at takstmannen da gården ble lagt ut til salgs første gang, hadde angitt at deler av gården var fredet, noe som er feil. Dette ble også rettet opp i taksten.

Det er opplyst i salgsoppgaven at eiendommen er registrert i SEFRAK-registeret, som er et landsdekkende register over eldre bygninger og kulturminner. Dette betyr imidlertid ikke at eiendommen eller deler av den nødvendigvis er fredet. Det fremgikk ikke av opplysningene fra kommunen at deler av eiendommen eventuelt var fredet, og nemnda kan ikke se at megleren her burde foretatt nærmere undersøkelser.  Som nevnt, rettet også takstmannen opp feilen i den opprinnelige taksten etter at klageren hadde påpekt dette.

Meglers håndtering av oppdraget for øvrigKlageren mener generelt at megleren håndterte salgsoppdraget på en dårlig måte. Innklagede har bestridt dette med unntak for at det ble sendt ut feil salgsoppgave, jf. ovenfor. Da det her er uenighet mellom partene som i det i liten grad er mulig å fastslå riktigheten av under nemndas skriftlige behandling, kan ikke nemnda ta stilling til det.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS avd. Gol har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med utsendelse av salgsoppgaven. For øvrig fører klagen ikke frem.