Klage nr 2018140

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Kvadrat

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Den 15. august 2017 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren burde skrevet i overtakelsesprotokollen at klageren ønsket å tilbakeholde penger for riper i parketten, og krever erstatning med kr 4 500.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

På overtakelsen oppdaget klageren riper i parketten. Da klageren gjorde megleren oppmerksom på dette, svarte megleren at klageren ikke ville komme noen vei med en reklamasjon. Klageren regnet likevel med at megleren tok med i overtakelsesprotokollen at klageren ønsket å tilbakeholde penger, men det gjorde megleren ikke. Ripene i parketten er nevnt, men det står at klageren ikke ønsker noen økonomisk kompensasjon. Det er selvmotsigende, og dessuten manipulasjon.

Klageren nådde ikke frem med sin reklamasjon mot selgerens forsikringsselskap, og krever derfor at innklagede dekker hva det koster å utbedre manglene, kr 4 500. Beløpet innklagede viser til var foreløpig, uten at materialer var inkludert.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er riktig at klageren på overtakelsen oppdaget riper i parketten. Disse la ikke megleren merke til under visningen, og selgeren var usikker på om ripene stammet fra før salget, eller om de hadde kommet under flyttingen. Begge partene skrev under på overtakelsesprotokollen. De neste ukene kom klagerens far innom innklagedes kontor med jevne mellomrom, og klaget høylytt, selv når det var andre kunder til stede. Det ble senere avholdt et møte mellom partene. På dette tidspunktet krevde klageren kr 3 000. Selv om innklagede mente at de ikke hadde noe ansvar i saken, tilbød de seg å dekke halvparten, men det var ikke klageren fornøyd med.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens omsorgsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører delvis frem

Det må legges til grunn at megleren fylte ut overtakelsesprotokollen på vegne av partene. Det er gjort følgende anmerkninger i protokollen:

«Ripe i parketten i stuen. Merke i vaskemaskinen. Vask ikke godkjent. Det skal tas kontakt med vaskefirma for ny vask.»

Med unntak for vaskingen er det ikke sagt noe om økonomiske konsekvenser. Selv om megleren skal være nøytral, har han en klar rådgivingsplikt overfor partene. Han burde derfor fått avklart med klageren om deler av kjøpesummen skulle holdes tilbake. Det hjelper ikke i den forbindelse at klageren har underskrevet overtakelsesprotokollen.

Megleren opptrådte i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Nemnda mener derfor at innklagede må erstatte klageren utgiftene til å utbedre parketten. Det må dog gjøres et skjønnsmessig fradrag på grunn av standardheving. Erstatningen fastsettes etter dette til kr 3 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til PrivatMegleren Kvadrat har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må betale 3 000 kroner til klageren.