Klage nr 2018141

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Aktiv Eiendomsmegling Kløfta

Saken gjelder:                Manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Den 21. august 2018 kjøpte klageren en eiendom som innklagede formidlet. Klageren anfører at det burde kommet tydeligere frem i meglerens markedsføring at det var en nedgravd oljetank på eiendommen, og krever erstatning for hva det koster å fjerne denne.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Det burde kommet tydeligere frem i markedsføringen at det er en nedgravd oljetank på eiendommen, og at denne må fjernes innen 2020. Klageren har undersøkt hvordan andre meglere markedsfører eiendommer hvor det er nedgravde oljetanker. Det er vanlig å opplyse om dette på en tydelig måte, også i FINN-annonsen. Det ble ikke gjort her. Oljetanken er kun nevnt på ett sted, og det er i tilstandsrapporten.

Klageren krever erstatning for hva det koster å fjerne oljetanken. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det fremgår flere steder at det er en nedgravd oljetank på eiendommen, også i salgsoppgaven. Det er også opplyst at oljetanken etter klimaforliket i Stortinget må fjernes innen 2020. Klageren lastet ned salgsoppgaven i god tid før hun la inn bud.

Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om misligholdt opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem.

Det fremgår av opplysninger i salgsoppgaven og taksten at det er en nedgravd oljetank på eiendommen, og at den ikke kan brukes etter 2020. Men det er ikke gitt opplysninger om at tanken også må fjernes innen denne fristen. Det er imidlertid en opplysning megleren burde gitt. Da megler ikke har gitt fullstendige opplysninger, har han ikke overholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Innklagede vil derfor være erstatningsansvarlig for hva det vil koste å fjerne oljetanken. Da nemnda ikke har opplysninger om hva dette vil koste, eller om det vil være mulig å søke kommunen om å sanere tanken ved å rengjøre tanken og fylle den igjen med stabile masser, kan nemnda ikke ta stilling til erstatningsutmålingen. Klageren har i den forbindelse en tapsbegrensningsplikt.

Nemnda har ikke tatt en stilling til om takstmannen også kan ha et ansvar.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Aktiv Eiendomsmegling Kløfta har ikke overholdt sin opplysningsplikt, og innklagede må erstatte klageren utgiftene til å gjennomføre nødvendige tiltak vedrørende oljetanken.