Klage nr 2018142

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Meglerhuset Nylander AS Solsiden

Saken gjelder:                Renter

Saksfremstilling:

Den 20. mars 2018 solgte klageren en bolig som innklagede formidlet. Innklagede klientkonto har en rente på 0,05 prosent. Klageren anfører at dette er lavere enn hva andre meglerforetak opererer med. Dersom innklagede hadde hatt en rente som tilsvarer det som er vanlig, anfører klageren at han hadde fått utbetalt rundt kr 3 000 som oppgjørsrente.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

På overtakelsen spurte klageren om megleren kunne forklare hva som skjedde med pengene som klageren hadde overført til selgeren. Han fikk da opplyst at pengene var overført til en «nullrentekonto» hos innklagede. Flere klageren kjenner fikk utbetalt oppgjørsrente da deres bolig ble solgt. Innklagede har senere opplyst at deres klientkonto har en rente på
0,05 prosent. Dette er lavere enn hva andre meglerforetak opererer med. Klageren lurer på om det er vanlig at meglerforetak har ulik praksis på dette punktet.

Boligen ble solgt for kr 7 700 000. Dersom innklagede hadde hatt en rente som tilsvarer det som er vanlig, hadde klageren fått utbetalt rundt kr 3 000 som oppgjørsrente.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er opplyst i kjøpekontrakten at oppgjørsrente utbetales dersom rentebeløpet overstiger et halvt rettsgebyr, det vil si kr 524,50. Dette er i henhold til eiendomsmeglingsforskriften.
I denne saken utgjorde rentebeløpet kr 105,48.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om renter på innklagedes klientkonto.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Innklagede har opplyst at rentene på klientkonto utgjorde 0,05 prosent. Det fremgår av Finanstilsynets rundskriv nr. 7/2014 pkt. 4.2 at klientmidler skal plasseres til «høyest mulig rente». Dette innebærer at megler jevnlig, og minimum årlig, må forsikre seg om at rentebetingelsene er markedsmessige, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-10 (3).

Nemnda mener at en rente på 0,05 prosent til tross for dagens lave rentenivå er lavt. På den annen side fremstår et rentebeløp på kr 3 000 over ti dager, slik klageren nevner, som høyt.

Innklagede har ikke dokumentert at man minimum hvert år har forsikret seg om at rentebetingelsene er markedsmessige. Nemnda er kjent med at det er banker som gir
0,6 prosent rente på meglers klientkonti. Det bør derfor legges til grunn en høyere sats enn 0,05 prosent rente. Rentebeløpet fastsettes skjønnsmessig til kr 1 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Meglerhuset Nylander AS Solsiden må betale 1 000 kroner i rentekompensasjon til klageren.