Klage nr 2018143

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler1 SR-Eiendom AS avd. Haugesund

Saken gjelder:                Oppgjør

Saksfremstilling:

Saken gjelder et oppgjørsoppdrag. Klageren ble påført kostnader som følge av forsinkelser fra innklagedes side. Partene er uenige om hvor stor erstatning klageren har krav på.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:

Saken gjelder et oppgjørsoppdrag i forbindelse med at klageren skulle selge en gård til en «kompis». Kjøperens første lånesøknad ble avslått. Av den grunn ble overtakelsen utsatt én måned, til 1. juni 2018. Klageren var på ferie mellom 26. juni 2018 og 17. juli 2018. Dagen før avreise dro klageren innom megleren for å høre om det var noen papirer han måtte signere før han dro. Klageren fikk beskjed om at det var det ikke. Oppgjøret ble utsatt på grunn av dette. Den 3. juli 2018 mottok klageren en e-post fra megleren om at skjøtet måtte signeres. På dette tidspunktet var klageren i USA. Klageren skrev først under 18. juli 2018, dagen etter at han kom hjem fra ferie. Etter dette gjorde innklagede flere feil, og oppgjøret ble ikke utbetalt før 7. august 2018.

I mars 2018 kjøpte klageren en hytte som han skulle finansiere med pengene fra salget av gården. Avtalt overtakelse var 1. juni 2018. På grunn av meglerens forsømmelser måtte klageren betalte forsinkelsesrenter til selgeren av den hytteeiendommen han hadde kjøpt.

Innklagede erkjenner at oppgjøret ble forsinket på grunn av dem, men tilbudet deres dekker ikke de faktiske kostnadene som klageren er påført.

Klageren krever erstatning med kr 53 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at oppgjøret ble forsinket på grunn av dem. Men klageren kan ikke kreve erstatning for alle postene som er anført. Innklagede kan ikke holdes ansvarlig for kjøperens forsinkelser. Siden konsesjon først ble gitt 2. juli 2018, kunne innklagede komme i gang med oppgjøret tidligst 3. juli 2018. Etter kjøpekontrakten er påregnelig tid for gjennomføring av oppgjør satt til to til tre uker. I forslaget innklagede har lagt frem for klageren, har innklagede lagt to uker til grunn. Det betyr at klageren kunne forvente ferdig oppgjør 17. juli 2018. Oppgjør ble gjennomført 7. august 2018. Klageren kan kreve erstatning for tap han ble påført i denne perioden.

Etter dette har klageren krav på erstatning med kr 15 826.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om erstatning etter forsinket oppgjør fra meglers side ved et oppgjørsoppdrag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Innklagede har erkjent at oppgjøret ble forsinket som følge av dem, og at klageren har krav på erstatning. Uenigheten går på hvor stor erstatning klageren har krav på.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at kjøperen av gården først fikk konsesjon 2. juli 2018. Megleren/innklagede kunne følgelig komme i gang med oppgjøret tidligst 3. juli 2018. Etter kjøpekontrakten var påregnelig tid for gjennomføringen av oppgjøret satt til to til tre uker.

Legger man to uker til grunn, kunne klageren forvente oppgjør 17. juli 2018, mens oppgjøret ble gjennomført 7. august 2018. Innklagede har tilbudt klageren kr 15 826 i erstatning for denne forsinkelsen, som skal tilsvare lovens forsinkelsesrente.

Nemnda kan derfor ikke se at klageren har krav på ytterligere erstatning.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.