Klage nr 2018144

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 19. november 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Lillehammer

Saken gjelder:                Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

I februar 2017 kjøpte klageren en hyttetomt for kr 110 000 pluss omkostninger som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren ikke ga tilstrekkelige opplysninger om hvilke avgifter som var knyttet til eiendommen. Klageren krever å heve kjøpet, eller at han tilkjennes erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Det viser seg at det er knyttet flere avgifter til eiendommen enn det som fremgikk av salgsoppgaven og kjøpekontrakten, herunder årlig avgift for vedlikehold av vann- og avløpsnettet på kr 1 550 pluss moms pr. år. Avgiften fremgår av selgerens kjøpekontrakt med utbyggeren. Det må legges til grunn at megleren var kjent med denne. Siden megleren ikke tok kjøpekontrakten med i salgsoppgaven eller på en annen måte opplyste om avgiften, brøt han sin opplysningsplikt overfor klageren. Klageren ville ikke kjøpt eiendommen dersom han var klar over avgiften.

Innklagede anfører at avgiften fremgår av salgsoppgaven, men det stemmer ikke. Det eneste som står om vedlikehold, gjelder veiene på hyttefeltet.

Klageren krever å heve kjøpet, eller at han tilkjennes erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

De aktuelle opplysningene fremgår av salgsoppgaven, og tinglyst grunnboksblad er vedlagt. Salgsoppgaven ble godkjent av selgeren, og megleren hadde ingen grunn til å tro at informasjon manglet.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om misligholdt opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Spørsmålet er om innklagede kan holdes ansvarlig for at megler ikke hadde opplysninger i salgsoppgaven om vedlikehold- og driftskostnader på vann- og avløpsnettet. Det fremgår av opprinnelig kjøpekontrakt punkt 7 at det påløp en årlig avgift på kr 1 550 pluss mva. De øvrige kostnadene fremgikk av punkt 2 i den opprinnelige kontrakten, og disse er inntatt i salgsoppgaven.

Nemnda mener at de årlige utgiftene til vedlikehold og drift av vann- og avløpsnettet burde fremgått av salgsoppgaven, på like fot med andre kostnadene. Megler har derfor ikke overholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Innklagede er på denne bakgrunn erstatningsansvarlig for meglers håndtering av saken. Nemnda har imidlertid ikke grunnlag for å utmåle erstatningen, da det er ukjent hvor lenge disse utgiftene vil påløpe.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til PrivatMegleren Lillehammer har ikke overholdt sin opplysningsplikt, og innklagede er erstatningsansvarlig. Nemnda har ikke grunnlag for å utmåle erstatningens størrelse.