Klage nr 2018146

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. desember 2018 Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:       Heimdal Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:               Krav om dagmulkt/erstatning.       

Saksfremstilling:

Klager kjøpte 2. november 2017 en bolig til kr 3 429 864 under forutsetning av at overtakelse skulle være september – november 2018. Innflytting før årsskiftet 2018/2019 var en forutsetning ettersom det har store økonomiske konsekvenser for klager dersom overtakelse ikke skjedde i 2018. Klager krever dagmulkt på 1 promille av kjøpesummen i 122 dagers forsinkelse regnet fra november 2018 til april 2019. Endelig erstatning vil være avhengig av faktisk innflytningsdato. Megler har hele tiden frem til 31. august 2018 forespeilet innflytning september-november 2018. Den 31.august 2018 mottok klager en mail fra megler hvor det hevdes at kontrakten inneholder en skrivefeil i forhold til overtakelse.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klager har i korte trekk anført:  

Klager anfører at de hele tiden er blitt forespeilet overtakelse senest november 2018. Kontrakten viser til overtakelse 15 måneder etter byggestart. I mail av 6. juni 2018 bekreftet megler at prosjektet er i rute slik at planlagt overtakelse er satt til senest november/desember 2018. Klagerne ønsker ikke å forholde seg til skrivefeil fra meglers side hva gjelder overtakelse og anfører at alle parter må etterleve kontrakten som er signert. Hadde klagerne før handel blitt forespeilet overtakelse i 2019, så ville han aldri inngått avtalen. Når innklagede mener saken skal avvises av nemnda grunnet avvik fra nemndas vedtekter, mener klager at saken prinsipalt skal behandles av nemnda eller subsidiært at saken settes på hold inntil innflytning er foretatt og kravets størrelse er fastsatt i forhold til faktisk innflytting.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det anføres prinsipalt at nemnda må avvise saken da klager ikke har forsøkt å løse saken direkte med innklagede. Klager har kun sendt en epost til innklagede med svarfrist på fire virkedager. Dette anser innklagede som urimelig kort frist, og innklagede hevder derfor at saken ikke har vært forsøkt løst av partene før saken ble meldt til nemnda. Det foreligger ikke noen forsinkelse uansett hvilket avtalt overtakelsestidspunkt som legges til grunn. Det er heller ikke avklart hvorvidt den kommende overtakelsen i det hele tatt vil bli utsatt, eller når en eventuell forsinket overtakelse, i et slikt tenkt tilfelles, vil kunne finne sted.

Innklagede er av den oppfatning at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avgjøres av nemndas skriftlige saksbehandling, og at klagen derfor bør avvises.

For det tilfellet at nemnda ikke avviser klagen, kan klagen ikke føre frem.

Innklagede har ikke noe kontraktsforhold med klagerne. Krav om dagmulkt må hjemles i bustadoppføringslova, og slike krav må naturligvis rettes mot selger av boligen. Vilkårene for dagmulkt er uansett ikke oppfylt, jf. bustadoppføringslova § 18. Det vises til det som er sagt overfor om at det ikke foreligger forsinkelse. Det foreligger ikke noe ulovfestet rettsgrunnlag som kan danne krav om dagmulkt mellom klager og innklagde.

Det foreligger heller ikke rettslig grunnlag for annen erstatning, og klager har ikke lidt et tap. Det kan ikke kreves erstatning uten et tap. Det er heller ikke påvist ansvarsgrunnlag eller årsakssammenheng. Ingen deler av kravet er dokumentert, eller forsøkt dokumentert. For det tilfellet at Reklamasjonsnemnda mot formodning kommer til at det er grunnlag for krav i denne saken, anføres at det uansett ikke grunnlag for å utmåle noen krav på nåværende tidspunkt.

Prinsipalt bør klagen avvises, subsidiært bør innklagede frifinnes.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav på dagbøter eller erstatning i forbindelse med et boligprosjekt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at saken avvises.

Nemnda vil bemerke at denne saken i hovedsak dreier seg om et kjøper-selger/utbygger-forhold, og at en megler under ingen omstendighet kan bli ansvarlig for eventuelle dagbøter (dagmulkt). Krav på dagbøter må uansett rettes til selgeren, dersom overtakelsen blir forsinket i henhold til det som var avtalt.

Avgjørende for at nemnda har kommet til at saken avvises, skyldes at saken sett i forhold til meglers håndtering av oppdraget reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige saksbehandling. Nemnda har med dette ikke tatt stilling til om klageren har et krav overfor utbygger/selgeren.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.