Klage nr 2018151

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. desember 2018 Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Majorstuen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Det anføres at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ettersom innklagede ikke har håndtert salgsoppdraget på en god måte. Klager ønsket å selge en leilighet og valgte innklagede som megler etter tidligere å ha signert oppdragsskjema med annen megler. Innklagede bekreftet at klager ikke var økonomisk forpliktet overfor den forrige megleren etter at det oppdraget var utgått. Klager oppfattet (etter samtale med innklagede om akkurat dette) at samme regel gjaldt ved signering av ny oppdragsavtale med innklagede som ny megler. Klager anfører at det har vært ekstremt fraværende kommunikasjon fra innklagedes side, og at megleroppdraget således har vært dårlig håndtert.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Det har vært lite aktivitet og manglende oppfølging fra innklagedes side under oppdragsperioden. Ettersom oppdraget gikk ut på tid uten at handel er kommet i stand, mener klager at innklagede ikke kan kreve at grunnhonoraret pålydende kr 15 320 rettmessig skal betales. Klager har allerede betalt ca. kr 27 500, men nekter å betale siste faktura på grunn av slapt arbeid og manglende aktivitet og tilbakemeldinger fra innklagede. Eksempelvis gikk det seks uker fra en privat visning var holdt til innklagede tok kontakt med klager. Klager hevder at en selger ikke skal være den som er pådriver for å få gjort salgsfremmende aktiviteter eller normal oppfølging i et salgsoppdrag. Klager mener det til stadighet har vært svært vanskelig og til tider umulig å få kontakt med megler. Etter et anrop fra klager gikk det inntil en måned før klager mottok tilbakemelding fra innklagede. Klager hevder det ikke skal betales for en jobb som ikke er gjort.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede forstår klager dithen at klager ønsker vederlagsnedsettelse/erstatning på kr 15 320. Etter gjennomgang av saken kan ikke innklagede se at klager kan få medhold. Det var et vanlig salgsoppdrag og leiligheten ble markedsført i desember 2017. Den første tiden ble det avholdt minst fire visninger (både åpne og private), men leiligheten ble ikke solgt i oppdragstiden på seks måneder frem til juni 2018. I brev om fornyelse av oppdraget ble klager gjort oppmerksom på at kostnader ville bli fakturert dersom oppdraget ble avsluttet uten salg. Klager meddelte per epost 6. juni.2018 at hun ikke ønsket oppdraget fornyet og ble følgelig fakturert for utestående. Fakturaen inneholder ett visningsgebyr, fornyelse på FINN.no og grunnhonorar.

Megler har utført oppdraget under de forutsetninger oppdraget ble inngått på og til de normale forutsetninger for tilsvarende eiendommer. Innklagede og klager ble i desember 2017 enige om at det ikke skulle annonseres åpne visninger, men kun avholdes private visninger etter forespørsel fra interessenter. Dette er årsaken til at det har vært mindre kontakt mellom partene over en periode. Megler bestrider å ha uttalt at hun ikke skal ha krav på dekning av utlegg og vederlag selv om handel ikke kommer i stand, men at det kun er provisjonen som ikke skulle bli fakturert dersom boligen ikke ble solgt. Megler har utført oppdraget på en adekvat måte, og at det ikke er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Klager har fått redusert fakturaen med kr 2 500 for å komme klager i møte uten at dette er blitt akseptert av klager. Det er beklagelig at tilliten til megler er brutt, og at klager føler at salgsprosessen har vært håndtert dårlig. Likevel kan klagen ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen, og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har fremsatt krav om vederlagsnedsettelse på grunn av manglende aktivitet fra meglers side. Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at vederlaget kan settes ned eller bortfalle hvis megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse». Det er ikke et vilkår at megler har utvist subjektiv skyld (culpa). Et minimumsvilkår for å kunne nedsette meglers vederlag, er at meglers plikter er tilsidesatt mer enn rent bagatellmessig, jf. NOU 2006: 1 side 110.

Slik saken er opplyst og basert på klagerens og innklagedes anførsler mener nemnda at det ikke er grunnlag for nedsettelse av de elementer av vederlag som ligger i tilrettelegging og Smart annonsepakke.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klager gis ikke medhold.