Klage nr 2018158

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. desember 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Kristiansund

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

Sommeren 2017 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører megleren opptrådte i strid med god meglerskikk da han ikke opplyste om at et rom som takstmannen hadde beskrevet som P-rom, i realiteten var et S-rom.

Innklagede bestrider klagerens påstander.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Etter overtakelsen oppdaget klageren at et rom som var oppført som P-rom i salgsoppgaven i realiteten var et S-rom. Rommet mangler både isolering og ventilasjon. Det går klart frem av opplysninger fra kommunen at det er et S-rom, og døren inn til et av soverommene fremgår ikke av de originale tegningene av huset som ble brukt i forbindelse med utarbeidelsen av plantegningene. Megleren burde sammenlignet kommunens opplysninger med det som fremgikk av takstrapporten og den faktiske bruken, og sørget for at boligen ikke ble markedsført med et primærareal enn det som var tilfelle.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever at megler betaler erstatning for utgiftene til isolasjon.

Innklagede har i korte trekk anført:                                                                                         

Det aktuelle rommet er oppgitt som P-rom i takstrapporten. Etter takstbransjens retningslinjer er det bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør hva rommet skal defineres som, hvilket betyr at det kan være avvik fra det som følger av byggetekniske forskrifter, eller at det mangler godkjennelse fra kommunen. Megleren utarbeidet salgsoppgaven basert på det som fremgikk av takstrapporten og opplysninger fra selgeren.

Plantegningene er utarbeidet av en ekstern leverandør, og gir en illustrasjon av boligen. Det betyr at tegningene ikke er målbare, og at andre avvik kan forekomme. Megleren kunne ikke ut fra det opplyste forstå at rommet var et S-rom. Byggetegningene var for øvrig vedlagt kjøpekontrakten.

Klageren ble anbefalt å ta kontakt med selgerens forsikringsselskap. Megleren opptrådte ikke i strid med god meglerskikk da han stolte på det som fremgikk av takstrapporten.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om uriktige opplysninger om et rom og krav om erstatning for isolering m.m.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det aktuelle rommet (trimrommet) var i taksten betegnet som P-rom, noe som er i samsvar med takstbransjens retningslinjer for arealmåling. En megler må også kunne stole på takstmannens opplysninger her. Megler hadde heller ingen foranledning til å kunne vite, eller foreta nærmere undersøkelser om rommet var tilstrekkelig isolert. Det var ikke mulig å se bare ved å besiktige rommet. I egenerklæringsskjemaet var det heller ikke gitt noen opplysninger som ga megler en oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser.

Megler har overholdt sin opplysningsplikt og har ikke handlet i strid med god meglerskikk.

Erstatningskravet kan etter dette ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klager gis ikke medhold.