Klage nr 2018159

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. desember 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Stavlund AS

Saken gjelder:               Meglers vederlag

Saksfremstilling:

I mars 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens tomt. Klageren anfører at oppdraget etter hvert ble endret til å være et rent oppgjørsoppdrag, og stiller spørsmål ved størrelsen på innklagedes krav om betaling.

Innklagede anfører at deres krav om betaling samsvarer med oppdragsavtalen.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Oppdraget gjaldt salget av en tomt. Klageren purret flere ganger på megleren, men ingenting skjedde. Hun tok derfor selv kontakt med to som tidligere hadde vist interesse, og hun ble enig med den ene om kjøp av tomten til kr 200 000. Etter en telefonsamtale med megleren ble oppdraget endret til å kun gjelde oppgjøret. Beløpet ble overført til klageren først etter at hun hadde purret på ham. I oppgjørsoppstillingen sto det at megleren hadde trukket fra kr 25 000 som meglerprovisjon, noe som tilsier at megleren brukte 13 timer på oppdraget, dersom timesprisen i den tidligere oppdragsavtalen legges til grunn. Klageren spør om dette ikke er litt for mye for et oppgjørsoppdrag.

Senere sendte klageren en e-post til megleren hvor hun ba om en forklaring på provisjonens størrelse, men hun fikk ikke noe svar. Etter en samtale med kjøperen av tomten, som er advokat, ringte klageren innklagedes sekretær og ba henne om å formidle til megleren at hun ønsket et regnskap for oppgjørsoppdraget. Heller ikke denne gang hørte klageren fra megleren. Selv ikke etter enda en e-post ga megleren lyd fra seg.

Klageren ber nemnda om å ta stilling til saken.

Innklagede har i korte trekk anført:

Før inngåelse av oppdraget gjorde megleren noen undersøkelser, og fant ut at det var tinglyst en heftelse på klagerens eiendom som gjorde at den bare kunne selges sammen med en bestemt tomt, og denne eies av han som endte opp som kjøper. Klagerens eiendom ble en gang fradelt fra denne tomten. Dette aksepterte ikke klageren, og påsto at noen – som er ukjent for innklagede – skal ha sagt at heftelsen kunne omgås. Megleren kontaktet deretter kommunen og spurte om det var mulig å få slettet heftelsen, men det var det ikke. Dette ble klageren informert om.

Etter dette ønsket klageren at megleren skulle forhandle med to naboeiendommer, selv om det kun var eieren av den ene som kunne kjøpe klagerens eiendom. På dette tidspunktet grep megleren inn, og sa at de måtte inngå en oppdragsavtale for å ta saken videre. Megleren gjorde det klart overfor klageren at oppdragsavtalens betingelser reflekterte at han allerede hadde brukt en del tid på saken. Klageren var kjent med situasjonen som hadde oppstått, ikke bare om hvem som kunne kjøpe eiendommen, men også at hun ikke var forpliktet til å inngå et oppdrag med innklagede på dette tidspunktet. Men for at megleren skulle ta saken videre, måtte det være på de betingelsene som fremgikk av utkastet til oppdragsavtalen.

Utkastet til oppdragsavtalen ble signert, og klageren ble orientert om påregnelig tidsforløp i en periode hvor det var forholdsvis stor aktivitet hos innklagede. Når det gjelder tilbudet klageren påstår at hun har mottatt fra en annen interessent enn kjøperen, er dette en person som på grunn av heftelsen ikke kunne kjøpe eiendommen. Det er grunnen til at megleren ikke kontaktet vedkommende.

Kjøperen var ikke lett å få tak i, og innklagede har senere fått opplyst at han ikke besvarer henvendelser fra ukjente telefonnumre. Dette førte til at det tok noe tid før megleren fikk opprettet dialog med den eneste personen som rettmessig kunne kjøpe tomten. Klageren og kjøperen ble enige om prisen på egen hånd.

Innklagede bestrider at klageren ikke fikk tilsendt oppgjørsoppstilling til riktig tid. En oppgjørsoppstilling ble sendt til klagerens e-post etter salget. Megleren kan ikke se at han har mottatt noen purring fra klageren. Innklagede bestrider også at oppdraget senere ble endret til et rent oppgjørsoppdrag. På tidspunktet for oppdragsinngåelsen var det klargjort hvordan oppdraget gjøres videre.

Megleren har gjennomført sine oppgaver slik han skal, og har belastet klageren i samsvar med oppdragsavtalen.

Klagen kan ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om meglers vederlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Klageren har underskrevet oppdragsavtalen og er følgelig bundet av denne. Nemnda har gjennomgått oppdragsavtalens bestemmelser om vederlag m.m. og det foretatte oppgjøret. Klageren har anført at oppdraget ble omgjort til et oppgjørsoppdrag, noe innklagede bestrider. Nemnda behøver ikke å ta stilling til dette. Under enhver omstendighet er oppgjøret i henhold til oppdragsavtalen. Nemnda bemerker også at det ikke er noe å si på et vederlag på kr 25 000 ved et eventuelt oppgjørsoppdrag. Innklagede har for øvrig opplyst at klageren ble gjort kjent med hvilket arbeid som skulle utføres.

Nemnda har registrert at klageren er misfornøyd med hvor lang tid megleren brukte på å besvare hennes henvendelser. Nemnda mener at henvendelser må besvares innen rimelig tid, men kan ikke se at det har hatt noen avgjørende betydning i denne saken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klager gis ikke medhold.