Klage nr 2018171

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 10. desember 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Stavanger

Saken gjelder:               Meglerens utlegg/vedlegg/honorar

Saksfremstilling:

Den 8. mars 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren anfører at hun er blitt fakturert for mer enn avtalt, og krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Ved oppdragsinngåelsen ble oppdragsavtalen gjennomgått. Megleren fortalte at klageren ikke skulle betale noe dersom det ikke ble noe salg, og at hun måtte betale kr 10 000 dersom hun brøt kontrakten, men at utgifter til takstmann kom på en egen faktura. Det ble avholdt tre fellesvisninger, og klageren holdt fem privatvisninger på egen hånd. Etter en stund tok klageren kontakt med megleren for å avtale et møte siden det ikke skjedde noe. I møtet foreslo megleren å «løfte» annonsen på FINN, noe klageren var enig i. Senere fikk klageren en e-post fra megleren hvor han opplyste om at det ville påløpe et gebyr på kr 1 000 dersom hun ønsket å «løfte» annonsen. Dette sa megleren ingenting om i møtet. Etter dette hørte ikke klageren noe mer fra megleren før klageren igjen tok kontakt med ham. Hun fikk da beskjed om at oppdraget hadde gått ut på tid ni dager tidligere, og at de ville sende en sluttfaktura. Klageren refererte til det som ble sagt ved oppdragsinngåelsen, men megleren mente at klageren hadde misforstått. Det er klageren ikke enig i.

Senere sendte klageren en tekstmelding til megleren og ba om at annonsene ble fjernet, noe megleren sa at han skulle ordne. Klageren måtte purre på megleren to ganger til før annonsene ble fjernet.

Klageren er ikke enig i at oppdragsavtalen ble grundig gjennomgått ved inngåelsen. Klageren kjenner heller ikke til at megleren på et tidspunkt anbefalte å nedjustere prisantydningen.

Klageren mener megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Ved oppdragsinngåelsen ble oppdragsavtalen grundig gjennomgått, og klageren ble informert om både utlegg og vederlag. Hun ble videre informert om at kostnadene ville bli trukket fra oppgjøret etter salget, men at fakturaen fra takstmannen ville komme utenom. Hun ble også informert om hvilke utlegg og vederlag det ville bli fakturert for dersom det ikke ble noe salg, og at det ville komme et tillegg på kr 10 000 dersom klageren trakk oppdraget i løpet av oppdragstiden. En kopi av oppdragsavtalen ble sendt til klageren på e-post etter møtet.

Det ble avholdt fire fellesvisninger. Etter den siste ga klageren uttrykk for at hun bare ville ha privatvisninger, og at hun helst ville holde dem selv. I et møte foreslo megleren å nedjustere prisantydningen, men det ville ikke klageren, og da foreslo megleren å i stedet «løfte» annonsen på FINN.

Etter dette ble det avholdt privatvisninger etter henvendelser fra potensielle interessenter. Det er riktig at klageren og megleren pratet sammen på telefon etter at oppdraget var utløpt. Annonsen ble trukket fra nettet samme dag. Innklagede beklager at det tok litt tid før vindusplakaten ble fjernet.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om brudd på god meglerskikk og krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til klagen førte delvis frem.

Når det gjelder kravene til en oppdragsavtale, følger det av eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 6 at oppdragsavtalen skal gi et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg. I den aktuelle oppdragsavtalen foreligger det ikke noen total samlet oversikt over kostnadene ved oppdraget. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

For å komme fram til beløpet som klager her er avkrevd, må man se fire steder på oppdragsavtalen – punkt 2 B (kr 6 000), punkt 3 (kr 6 850) og to vedlegg, «Grunnpakke DNB Leilighet (kr 11 900) og Markedsavtale for DNB Eiendom, tilleggsvalg (kr 3 900). Det er derfor vanskelig for en vanlig forbruker (oppdragsgiver/selger) å få en oversikt over kostnadene ved salget. Sammenligner man dette med avregningen til klager, stemmer imidlertid beløpene.

Nemnda mener at meglerens utforming av oppdragsavtalen sammenholdt med lovens strenge krav til oppdragsavtaler, har megler gjort seg skyldig i en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Vederlaget kan derfor passende reduseres med tilretteleggingsgebyret på kr 6 000.

Når det gjelder de øvrige forhold klageren har anført vedrørende meglers saksbehandling, kan ikke det føre til noe annet resultat.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Stavanger har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må refundere klager 6 000 kroner.