Klage nr 2017196

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2018. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS avd. Kristiansand

Saken gjelder:               Meglers utlegg/vederlag/honorar

Saksfremstilling:

I januar 2016 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Oppdraget ble ikke forlenget fordi klageren ikke ønsket å sette prisantydningen ned enda en gang, og klageren ble fakturert for kr 51 555. Klageren anfører at innklagede etter oppdragsavtalen kun har krav på kr 10 000.

Innklagede bestrider at deres krav om betaling strider med oppdragsavtalen.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I september 2017 var boligen enda ikke solgt. Det hadde da vært arrangert mange visninger, og prisantydningen hadde blitt satt ned flere ganger. Da boligen ble lagt ut for salg våren 2016, anslo megleren en prisantydning på kr 2 990 000. Prisen ble så nedjustert til

kr 2 790 000, og deretter til kr 2 590 000. Da klageren ikke ønsket å sette prisantydningen ned enda mer, valgte megleren å si opp oppdraget.

Klageren ble fakturert for kr 51 555. I oppdragsavtalen sto følgende: «Dersom oppdraget utgår eller sies opp av oppdragsgiver gjelder følgende betingelser: Oppdragsgiver faktureres for meglers påløpte kostnader på oppdraget, herunder tilrettelegging, markedsføringspakke og et rimelig honorar for utført arbeid begrenset oppad til kr 10.000». En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det var avtalt at innklagede skulle ha kr 10 000 dersom oppdraget ble avsluttet uten at boligen ble solgt.

Klageren ber nemnda vurdere om innklagede har rett til å kreve betalt for både tilretteleggingshonorar, tinglysingsgebyr, syv visninger, meglerhonorar for utført arbeid, utlegg for boligsalgsrapport og avisannonse, totalt kr 51 555.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter oppdragsavtalen kunne innklagede fakturere for påløpte kostnader pluss et rimelig honorar for utført arbeid begrenset oppad til kr 10 000. I dette tilfellet inkluderte påløpte kostnader tinglysingsgebyr på kr 525, utlegg til takstmann for boligsalgsrapport på kr 5 750, visninger for kr 13 230, annonse på FINN for kr 1 250, tilrettelegging for kr 10 900 og markedsføringspakke på kr 9 900. I tillegg kom et rimelig honorar for utført arbeid,

kr 10 000. Totalt blir dette kr 51 555.

I en e-post sendt 1. februar 2017 ble klageren tilsendt en oversikt over hvilke kostnader som ville påløpe dersom hun ønsket å avslutte samarbeidet. Klageren ønsket på dette tidspunktet å fortsette samarbeidet, og det ble arrangert flere nye visninger. Først flere måneder senere, etter at oppdraget var utgått, protesterte klageren på beløpene.

Innklagede står på sitt krav om betaling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om innklagede etter oppdragsavtalen har krav på kr 51 555, eller om avtalt beløp ved avsluttet oppdrag begrenser seg til kr 10 000.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

I en e-post sendt 21. september 2018 ble klageren informert om at oppdraget var gått ut på tid, og at innklagede satt som et vilkår for videre samarbeid at prisantydningen ble satt ned enda en gang. Det er altså ikke riktig at megleren sa opp oppdraget, slik klageren hevder. Nemnda trenger derfor ikke å ta stilling til spørsmålet om et meglerforetak har rett til å kreve vederlag når det er megleren som har sagt opp oppdraget, jf. RFE-2018-035.

Spørsmålet er derfor hvordan oppdragsavtalen skal tolkes. Klageren anfører at innklagede etter avtalen kan kreve totalt kr 10 000, mens innklagede anfører at de kan kreve kr 10 000 pluss enkelte påløpte kostnader. Etter nemndas mening tilsier en naturlig språklig forståelse av ordlyden i oppdragsavtalen at innklagede har krav på kr 10 000 pluss dekning av utlegg. Beløpet på kr 10 000 referer seg til meglerens honorar/vederlag og ikke de utlegg megleren har hatt. Det ville også fremstå som urimelig og helt uvanlig om en megler i en slik situasjon ikke skulle få dekket utleggene han har hatt. I oppdragsavtalen er det også vist til de kostnader som vil påløpe i forbindelse med oppdraget, og fakturaen er i henhold til dette. Klageren har ikke bestridt riktigheten av utleggene som sådan.

Konklusjonen er at innklagede har krav på kr 51 555.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.