Klage nr 2018172

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Smart Eiendomsmegling AS

Saken gjelder:                Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

I 2017 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. I ettertid viser det seg at selgeren hadde kjøpt boligen kun to måneder tidligere, og at boligen hadde problemer med dreneringen som ikke fremgikk av salgsoppgaven eller av selgerens egenerklæringsskjema. Det viser seg også at selgeren tidligere har jobbet hos innklagede. Klageren er blitt påført store kostnader på grunn av lekkasjer i underetasjen. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever at innklagede betaler ham erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

I egenerklæringsskjemaet sto det at selgeren ikke kjente til om det var problemer med dreneringen. Det sto imidlertid med liten skrift at det tidligere hadde vært en vannskade, men at dette var en forsikringssak, og at den nå var ordnet. Før overtakelsen sendte klageren en
e-post til både selgeren og megleren for å høre hva vannskaden gjaldt, men han fikk ikke svar fra noen av dem. Et par måneder etter overtakelsen oppsto en lekkasje i underetasjen som selgeren hadde innredet for utleie. Selgeren ba klageren om å ta kontakt med selgerens forsikringsselskap, men klageren hadde ikke tegnet boligkjøperforsikring fordi megleren frarådet ham å gjøre det.

Senere viser det seg at selgeren sitter i styret hos innklagede, og at han kjøpte boligen kun to måneder tidligere. Det eneste han har gjort med boligen er å male og seksjonere ut en leilighet i underetasjen. Klageren kontaktet etter hvert personen som selgeren kjøpte boligen av for å høre hva han visste om boligen. Klageren fikk også tilsendt salgsoppgaven som ble brukt den gang, og han fikk sjokk da han så hvor dårlig tilstand boligen egentlig var i. Det fremgikk blant annet at boligen måtte totalrenoveres, og i egenerklæringsskjemaet var det opplyst om problemer med dreneringen. I tillegg var det opplyst at boligen tidligere hadde vært «hjemsøkt» av rotter, og at det ene badet hadde fått flere skader på grunn av dette. Dette er opplysninger som klagerens selger var kjent med, i og med at han kjøpte boligen kun to måneder tidligere.

Siden overtakelsen har klageren hatt rundt 15 oversvømmelser i kjelleren. Klageren er nå i gang med drenering av boligen, og regningen ser ut til å komme på rundt kr 450 000. I tillegg må kjellerleiligheten bygges om, og dette kommer på rundt kr 270 000.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og må betale klageren erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er noe uklart hva klageren egentlig klager over. Megleren kan ikke holdes ansvarlig for boligens tilstand. Både tilstandsrapport og egenerklæringsskjema lå vedlagt salgsoppgaven. Ifølge selgeren forelå det ingen tilstandsrapport da han kjøpte boligen.

Selgeren avsluttet sitt arbeidsforhold hos innklagede primo 2016. Klageren ble på forhånd orientert om at selgeren tidligere hadde hatt en tilknytning til innklagede. Ut over dette har selgeren blitt behandlet som en vanlig oppdragsgiver.

Det er vanlig at en megler henviser til selgerens eierskifteforsikring når det oppstår en tvist vedrørende boligen. Det er ikke riktig at megleren frarådet klageren å tegne boligkjøperforsikring. Klageren ble informert om hva en boligkjøperforsikring er, men megleren sa at klageren selv måtte vurdere om han ville ha det eller ikke.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og at det er grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises. Den reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige behandling. Nemnda mener at for å kunne ta stilling til om innklagede er erstatningsansvarlig, vil det på samme måte som ved behandling i tingretten være nødvendig å høre parts- og vitneforklaringer.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.