Klage nr 2018176

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Sørmegleren AS avd. Kristiansand

Saken gjelder:                Meglerens rolle ved kjøp av bolig under oppføring

Saksfremstilling:

Saken gjelder meglerens rolle ved kjøp av bolig under oppføring, særlig når det gjelder hvordan oppgjøret for kjøperens tilvalg skal gjennomføres. Klageren har stilt en rekke spørsmål som han ønsker at nemnda skal ta stilling til.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen dels avvises, dels ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren er fornøyd med megleren. En underentreprenør krever imidlertid at alle tilvalgskostnadene betales før overtakelse. I salgsoppgaven står det ingenting om dette. Heller ikke informasjonsskrivet om tilvalgsprosessen sier noe om oppgjøret.

Klageren mener at tilvalgskostnadene skal gjøres opp ved overtakelsen siden annet ikke er avtalt, og ber nemnda ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Når en har kjøpt en leilighet under oppføring, hvor det skal betales kr 100 000 på forskudd, kan det da forventes at kjøperen betaler mer før overtakelsen?
  2. Kan utbyggeren avtale seg bort fra tilvalgsprosessen?
  3. Kan en underentreprenør kreve betaling for alle tilvalgene før overtakelsen?
  4. Hvor mye kan eventuelt underentreprenøren kreve i forskuddsbetaling før overtakelsen?
  5. Hvis underentreprenøren eventuelt kan kreve betaling for deler av beløpet, er det underentreprenøren eller utbyggeren som må stille garanti etter bustadoppføringslova § 47?
  6. Kan underentreprenøren eventuelt kreve betaling uten å stille slik garanti?
  7. Kan kjøperen eventuelt betale inn til meglerens klientkonto, slik at de utbetales til underentreprenøren ved overtakelsen?
  8. Det er utbyggeren som stiller garanti etter bustadoppføringslova § 12 etter overtakelsen. Hvem stiller slik garanti for tilvalgene?
  9. Ved befaring etter ett år, må kjøperen ha en egen «overtakelse» med hver underentreprenør for alle tilvalgene?
  10. Hvem skal kjøperen forholde seg til ved reklamasjon på tilvalgene etter overtakelsen?

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er uklart hva klagen gjelder. Klageren skriver at han er fornøyd med megleren, og det er ikke fremmet krav om erstatning.

Klageren synes å mene at megleren skulle ha avklart hvordan tilvalgsprosessen skulle gjennomføres, herunder hvordan oppgjøret skulle foretas. I salgsoppgaven er det opplyst at tilvalg avtales mellom partene, og at det er entreprenøren som fakturerer for dem. Det var forsvarlig av megleren å la partene organisere tilvalgsprosessen på egen hånd. Klageren spurte ikke megleren om oppgjøret for tilvalgene før kjøpet.

Spørsmålene som klageren ønsker at nemnda skal ta stilling til gjelder ikke meglerens håndtering av oppdraget. Det virker som at klageren har misforstått meglerens rolle. En kjøper kan ikke sende reklamasjoner til megleren. En megler er en mellommann.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens rolle ved kjøp av bolig under oppføring.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen dels må avvises, dels ikke fører frem.

Klageren har stilt en rekke spørsmål som han ønsker at nemnda skal besvare. Dette er imidlertid spørsmål som ligger utenfor nemndas mandat, og som nemnda åpenbart ikke kan ta stilling til. Denne delen av saken avvises derfor.

Nemndas mandat begrenser seg til meglerens håndtering av et oppdrag. Det betyr at forhold mellom kjøperen og utbyggeren, og entreprenører som utbyggeren har brukt, faller utenfor. En annen sak er at forhold mellom kjøperen og utbyggeren også kan være et forhold mellom kjøperen og megleren, for eksempel dersom megleren har formidlet feil informasjon på vegne av utbyggeren, jf. RFE-2018-108. I vår sak er imidlertid situasjonen en annen. I salgsoppgaven står det at tilvalg avtales direkte mellom partene, og at den enkelte entreprenør fakturerer for seg. Meglerens plikter strekker seg ikke lenger enn dette

I dette tilfellet fremgår det av avtalen om tilvalg som er inngått mellom klager og en av underentreprenørene at «det må påregnes á-kontofakturering for tilvalg etter fremdrift på byggeplass». Denne avtalen er undertegnet av klager, som følgelig måtte være forberedt på fakturering etter hvert.

Det er følgelig ikke noe å kritisere megler for i denne saken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises for så vidt gjelder de 10 konkrete spørsmål klageren har stilt. For øvrig gis

klageren ikke medhold.