Klage nr 2018177

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       SNE Eiendom AS

Saken gjelder:                Feil opplysninger om felleskostnader

Saksfremstilling:

I april 2018 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at felleskostnadene utgjorde kr 10 640 per måned, men at det forelå et forslag fra borettslagets styre om å øke felleskostnadene med fem prosent. På visningen spurte klageren megleren om endringen hadde funnet sted. Klageren anfører at megleren svarte at endringen hadde funnet sted, slik at det oppgitte beløpet på kr 10 640 inkluderte den varslede økningen. Klageren krever erstatning med kr 25 000.

Innklagede bestrider at megleren skal ha sagt at det oppgitte beløpet på kr 10 640 inkluderte den varslede økningen på fem prosent. Innklagede bestrider videre at det er grunnlag for erstatning.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren forberedte seg godt før hun dro på visning, og hun leste salgsoppgaven nøye. I salgsoppgaven og i FINN-annonsen sto det at felleskostnadene var på kr 10 640 per måned, og at det forelå et forslag fra borettslagets styre om å øke felleskostnadene med fem prosent. På visningen spurte klageren megleren om endringen hadde funnet sted, for det sto ingenting om dette i salgsoppgaven. Megleren ble overrasket over spørsmålet. Det var akkurat som at han ikke husket at det var foreslått en økning av felleskostnadene. Han svarte så at økningen var skjedd, slik at de oppgitte felleskostnadene på kr 10 640 inkluderte økningen. Dette ble bekreftet av selgeren og megleren på kontraktsmøtet.

Den første fakturaen klageren mottok for felleskostnadene var på kr 11 083. Klageren fikk bekreftet fra borettslagets forretningsfører at beløpet stemte. Den planlagte økningen trådte i kraft seks måneder før klageren overtok leiligheten. Klageren tok derfor kontakt med megleren. Hun fikk da beskjed om at de ville komme tilbake til henne. Først tre måneder senere ringte megleren og fortalte at de ikke kom til å gjøre noe med saken, og at innklagede ville sende en skriftlig tilbakemelding dagen etter. I samme telefonsamtale bestred megleren at han skal ha sagt noe om prisøkningen på visningen, og han stilte flere kritiske spørsmål ved klageren som person. Blant annet fremstilte megleren klageren som en «naiv ung jente alene på visning». Klageren ble fornærmet, og som et «plaster på såret» for treg saksbehandling tilbød han å ordne et gavekort på en restaurant.

Klageren krever erstatning med kr 25 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren bestrider at han ga uriktige opplysninger på visningen. Påstanden faller uansett på sin egen urimelighet, «da det ikke er mulig at de opplyste fellesutgiftene på kr. 10 640,- pluss 5% økning ikke fortsatt kan være kr 10 640». 

Salgsoppgavens opplysninger om felleskostnadene er basert på opplysninger fra borettslagets forretningsfører og selgerens egenerklæringsskjema. Megleren mottok aldri korrigeringer fra verken selgeren eller forretningsføreren. Dette til tross for at megleren flere ganger spurte om det hadde skjedd noen endringer.

Innklagede bestrider at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt, eller at han for øvrig har opptrådt i strid med kravet til god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om megleren har gitt uriktige opplysninger om borettslagets felleskostnader og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Ved salg borettslagsandeler oppstiller eiendomsmeglingsloven § 6-7 tredje ledd et tilleggskrav til meglerens opplysningsplikt. Det fremgår av nr. 1 at salgsoppgaven skal inneholde opplysninger om «lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld og månedlige felleskostnader, samt andre faste kostnader som knytter seg til dette». 

I vår sak inneholdt salgsoppgaven et brev fra forretningsføreren datert 9. januar 2018 med opplysninger om at borettslagets styre hadde foreslått å øke felleskostnadene med fem prosent. I brevet sto det også at endringen pt. ikke var besluttet. Etter det opplyste trådte endringen i kraft 1. januar 2018, det vil si ca. 3 1/2 måned før budaksept. En megler som er klar over at en varslet økning faktisk har skjedd, har plikt til å opplyse om dette, jf. over. Dette må gjelde selv om megleren får informasjon etter tidspunktet for markedsføringen. I vår sak er det imidlertid ingen holdepunkter for at megleren hadde slik kunnskap. En megler må kunne stole på opplysningene han mottar fra borettslagets forretningsfører, med mindre det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at megleren må undersøke nærmere, jf.
RFE-2018-49. Det er ikke sannsynliggjort at det foreligger slike omstendigheter her.

Konklusjonen er at megleren ikke har misligholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og det er derfor ikke grunnlag for erstatning. Megleren burde imidlertid under punktet «Fellesutgifter» i salgsoppgaven opplyst om at styret i borettslaget hadde foreslått å øke felleskostnadene med fem prosent.

Når det gjelder hva som ble sagt på visningen, er det uenighet mellom partene. På dette punktet reiser saken bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.