Klage nr 2018180

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Sagene

Saken gjelder:                Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

I september 2018 solgte klageren en andel i et borettslag. Klageren anfører at innklagedes megler, som på samme tidspunkt formidlet en annen andel i samme borettslag, uttalte seg negativt om klagerens andel på visning. Klageren anfører at innklages megler har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning med kr 136 983.

Innklagede krever at saken avvises. Subsidiært bestrider innklagede at vilkårene for erstatning er til stede.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Krav om avvisning

Klageren bestrider at han ikke har klagerett. Nemnda behandler klager fra «forbrukere», jf. Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 1.4, og det er ikke et krav om at klageren må være innklagedes oppdragsgiver. Klagerens krav om erstatning må derfor kunne behandles av nemnda. Det er heller ikke grunnlag for å avvise saken etter vedtektenes punkt 5.1 bokstav b eller d.

Krav om erstatning

Innklagedes megler var på befaring hos klageren, men klageren valgte å inngå oppdragsavtale med en megler fra et annet foretak i stedet. Boligen ble lagt ut for salg 8. september 2018, og det ble avholdt visninger 16. og 17. september 2018. Én uke tidligere gjennomførte innklagedes megler to visninger på en tilsvarende bolig i samme borettslag. Under disse visningene skal innklagedes megler ha uttalt seg svært negativt om tilstanden på klagerens bolig. Dette ble klagerens megler fortalt av en interessent som hadde vært på visning begge steder. Slike kommentarer fra en megler som konkurrer om de samme interessentene var åpenbart ødeleggende for klagerens salg. Kommentarene til innklagedes megler samsvarer for øvrig ikke med takstmannens tilstandsrapport. Ifølge klagerens megler var det flere interessenter som stilte spørsmål om klagerens bad.

Innklagede har bekreftet at deres megler uttalte seg negativt om klagerens bolig til de som var på visning hos naboen. De har også bekreftet at megleren ikke hadde lest tilstandsrapporten til klagerens bolig før han uttalte seg. Dette strider med kravet til god meglerskikk.

Klagerens og naboens boliger ligger i samme borettslag, og har tilnærmet lik planløsning og standard. Likevel ble naboens bolig solgt med en kvadratmeterpris på kr 73 467, mens klagerens bolig ble solgt med en kvadratmeterpris på kr 71 688. Klageren krever erstatning for differansen i kvadratmeterpris, totalt kr 136 983.

Innklagede har i korte trekk anført:

Krav om avvisning

Nemnda bør avvise saken fordi klageren ikke har klagerett. Etter Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt 1.4 er det kun kjøpere, selgere, budgivere og andre interessenter som har klagerett. I RFE-2016-109 la nemnda til grunn at det med «interessenter» menes «budgivere og andre som

[konkret har vurdert å kjøpe]

eiendommen». I tilfelle nemnda kommer til at klageren har klagerett, bør saken avvises etter vedtektenes punkt 5.1 bokstav b eller d. Nemndas saksbehandling er skriftlig, og saken kan ikke behandles uten vitneavhør. I tillegg er klagen grunnløs.

Krav om erstatning

Dersom nemnda kommer til at saken skal behandles, kan klagen uansett ikke føre frem fordi vilkårene for erstatning ikke er oppfylt. Klagerens bolig ble solgt for kr 540 000 mer enn prisantydning, og det er derfor vanskelig å se at han har lidt et økonomisk tap. Uansett kan ikke kvadratmeterprisen legges til grunn uten videre. Ansvarsgrunnlag foreligger heller ikke.

Klagen kan etter dette ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstand om brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører delvis frem.

Kravet om avvisning

Innklagede har anført at klageren ikke har klagerett. Nemnda er ikke enig i det. Det fremgår av eiendomsmeglingsloven § 6-3 at en megler i «sin virksomhet» skal opptre i samsvar med god meglerskikk. Da klagen går på at megleren skal ha uttalt seg ufordelaktig om klagerens leilighet, samtidig som at megleren hadde et salgsoppdrag i samme borettslag, har klageren klagerett. I tillegg hadde megleren kjennskap til klagerens leilighet siden megleren tidligere hadde vært på befaring hos klageren.

Om megleren uttalte seg negativt om klagerens leilighet som skulle selges

Innklagede har ikke bestridt at megleren uttalte seg negativt om klagerens borettslagsleilighet. Dette skjedde parallelt med at megleren hadde et salgsoppdrag for en annen leilighet i borettslaget, og megleren hadde tidligere forsøkt å få oppdraget med å selge klagerens leilighet. Nemnda mener derfor at megleren opptrådte i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Økonomisk tap

Nemnda finner det klart at klageren ikke har sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap. Det er derfor ikke nødvendig for nemnda å gå inn på om megler ved sine uttalelser har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt og kravet om årsakssammenheng.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Sagene har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet fører ikke frem.