Klage nr 2018173

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 14. januar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Nesodden

Saken gjelder:                Undersøkelsesplikt

Saksfremstilling:

I juni 2018 kjøpte klagerne en andelsleilighet som innklagede formidlet. Salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin undersøkelsesplikt, og krever erstatning med
kr 160 113.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I FINN-annonsen og i salgsoppgaven sto det at internett var inkludert i felleskostnadene. På grunn av dette har klagerne blitt påført en ekstrakostnad på kr 489 pr. måned.  

Det kan ikke gå utover klagerne at det har skjedd en misforståelse mellom selgeren og megleren. Klagerne krever erstatning og prisavslag med til sammen kr 160 113.

I tillegg anfører klagerne at megleren opererte med en lokkepris på eiendommen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren innhentet opplysninger fra borettslagets forretningsfører før salget, men disse ga ikke et entydig svar på hva som var inkludert i felleskostnadene. Selgeren opplyste imidlertid skriftlig til megleren at internett var inkludert. Megleren sjekket selgerens opplysninger opp mot borettslagets regnskap, og han fant ingen grunn til å tvile på det selgeren hadde opplyst ham. I etterkant av salget viser det seg at borettslaget kun dekker en grunnpakke for TV, og at internett kommer utenom.

Innklagede beklager det som har skjedd, men de kan ikke se at megleren har misligholdt sin undersøkelsesplikt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelsesplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Internett

Nemnda bemerker at det fremgår av borettslagets regnskap at TV/bredbånd ligger inne med en post på kr 212 000 for budsjettet for 2018. Regnskapet for 2017 viser også at TV/bredbånd er inkludert i fellesutgiftene. Dette er informasjon som megler må kunne bygge på hvis det ikke foreligger særlige grunner som tilsier at megler skulle foretatt ytterligere undersøkelser. Nemnda kan ikke se at det her forelå noen slike særlige grunner.

Klagerens krav kan ikke føre frem.

Lokkepris

Klagerne har i klageskjemaet markert at klagen gjelder lokkepris, men har ikke begrunnet dette nærmere. Nemnda bemerker at det ikke er noe som tilsier at det her var lokkepris.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.