Klage nr 2018174

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Lillesand

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Klageren har trukket frem en rekke sider ved meglerens håndtering av oppdraget som etter hans mening strider med god meglerskikk. Dette gjelder særlig at megleren har tilbakeholdt opplysninger om oppdraget.

Innklagede bestrider klagerens påstander.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Tilbakeholdte opplysninger

Ved flere anledninger har klageren bedt innklagede om informasjon, uten at han har fått det. Han har for eksempel spurt om han kan få tilsendt en kopi av oppdragsjournalen. Først svarte megleren at han ikke skjønte hva klageren mente. Senere har klageren fått oversendt en «papirbit» som utgjør en tredel av en side. Dette er den eneste dokumentasjonen innklagede har sendt klageren. En av grunnene til at klageren ønsket at innklagede skulle sende ham en kopi av oppdragsjournalen, er at klageren ønsket å se detaljene rundt oppdraget, som for eksempel når det ble avsluttet. Klageren ønsket etter hvert å engasjere en ny megler, og siden loven krever at oppdragsgiveren skal informere om andre meglere har jobbet med oppdraget de siste tre månedene, hadde han behov for opplysningene som fremgår av oppdragsjournalen.

Videre har innklagede nektet å sende over dokumenter som klageren skrev under på i mars 2017. Klageren lurer blant annet på om innklagede har forbeholdt seg pant i hans bolig.

Intern klageadgang

Innklagede har nektet å gi klageren opplysninger om hvilke muligheter han har til å klage på meglerens håndtering av oppdraget internt i foretaket. I praksis er det megleren selv som har håndtert klagene som klageren har sendt. Klageren ber nemnda vurdere om også innklagedes områdeleder med dette har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Manglende oppdragsavtale

Oppdraget gikk ut på tid i august 2017. Klageren var på dette tidspunktet ikke klar over at megleren manglet «fullmakt» til å formidle salget av hans bolig. Megleren fortsatte imidlertid arbeidet med salget uten å gjøre klageren oppmerksom på at oppdraget var gått ut på tid. For eksempel sendte han klageren meldinger hvor han trengte «bekreftelse» på et eller annet. Det kan virke som at megleren ønsket at klageren skulle binde seg til en avtale med megleren uten å skrive under på en ny oppdragsavtale. Megleren var sannsynligvis bekymret for at klageren skulle velge en annen megler dersom klageren hadde vært klar over at han hadde et valg.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Megleren var passiv med markedsføringen. Klageren har aldri sett boligannonsen i utstillingsvinduet til innklagede, og ingen som klageren har pratet har hørt eller sett noe om salgsoppdraget. Klageren lurer på om visningene ble satt opp bare fordi megleren uansett var i området, slik at han kunne dra innom selv om hovedformålet med turen var noe annet. En gang måtte klageren spørre fem ganger for å få svar på om det hadde vært noen på visning. Det er derfor sannsynlig at megleren har latt være å svare personer som har vært interessert i boligen.

Etter en visning glemte megleren å løse terrassedøren. Terrassedøren sto ulåst i tre uker, og noen har tatt seg inn i huset. Videre har klageren kritisert innklagedes bruk av statistikk. Det er vanskelig å vurdere opplysningene som innklagede gir.

Megleren har tidligere sagt at han ikke visste hvorfor det ble sendt ut en faktura. Nå skriver han at fakturaen ble sendt fordi oppdraget skulle avsluttes. Klageren har flere ganger spurt megleren om status på oppdraget. Dersom oppdraget allerede var avsluttet da klageren pratet med megleren, burde megleren visst dette. Det betyr at megleren «løy» en av disse gangene.   

Innklagede har i korte trekk anført:

Tilbakeholdte opplysninger

Megleren skjønte ikke hva klageren mente da han spurte etter oppdragsjournalen. Megleren prøvde et par ganger å ringe klageren for å høre hva han mente. Den ene gangen svarte klageren at det var et dårlig tidspunkt for muntlig kommunikasjon, og den andre gangen svarte han at han hadde vondt i halsen.

Manglende oppdragsavtale

Innklagede erkjenner at oppdragsavtalen skulle vært forlenget skriftlig, men megleren var hele tiden klar på at oppdraget løp til oppsigelse. Dette var klageren klar over. Under hele oppdragstiden lå boligen ute for salg, og megleren var aktiv når det gjelder både markedsføring og oppfølging av interessenter.

Ulåst terrassedør

Megleren kan ikke dokumentere at han låste døren da han dro, men han opplyser at han pleier å løse dører når han forlater hus etter visning.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

Innklagede bestrider at megleren var passiv med markedsføringen. Megleren holdt seks av syv fellesvisninger, og har i tillegg holdt flere privatvisninger. Disse har klageren vært kjent med, og partene har hatt en god dialog. Selv om megleren har vært optimistisk, har han ikke lagt skjul på at markedet i området hvor boligen ligger har vært tregt. Gjennomsnittlig omsetningstid i kommunen var nesten 200 dager.

Megleren føler at telefonsamtalen som klageren viser til, var konstruktiv. Samtalen varte i nesten én og en halv time, og klageren sa blant annet at han ville trekke klagen dersom megleren kom med en beklagelse. Innklagedes områdeleder hadde før dette invitert klageren til et møte for å avklare situasjonen. Møtet ble avlyst fordi innklagede trodde at klageren skulle trekke klagen. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen delvis fører frem.

Manglende oppdragsavtale

Innklagede har erkjent at oppdraget skulle vært fornyet/forlenget skriftlig, noe som ikke ble gjort. En oppdragsavtale med forbruker kan ikke inngås for lenger tid enn seks måneder, jf.
§ 6-5 første ledd. Unnlatelse av å forlenge avtalen skriftlig, er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3, og gir heller ikke rett til vederlag.

Oppdragsjournalen – tilbakehold av viktig informasjon

En oppdragsjournal i et meglerforetak er utskrift av en elektronisk journal i meglersystemet. Det klageren (selger) kun har krav på er den del av journalen som gjelder hans eget forhold når det gjelder opplysninger om oppdragsgiver (selger), eiendomsbetegnelse, avtalens løpetid og lignende. Innklagede/megler kunne derfor gitt klageren disse opplysningene, og har urettmessig tilbakeholdt disse. Det er i strid med god meglerskikk at dette ble tilbakeholdt.

Ulåst terrassedør

Klageren har anført at megleren hadde forlatt boligen med ulåst terrassedør. Megleren kan ikke dokumentere at han låste døren, og det kan derfor ikke utelukkes at døren var ulåst. Nemnda vil på generelt grunnlag si at en megler skal påse at ytterdører er låst når han forlater en bolig hvor det har vært visning.

Øvrige forhold

Når det gjelder de øvrige forhold klageren har påberopt seg, står det dels påstand mot påstand, og dels har ikke klageren nærmere dokumentert eller sannsynliggjort påstandene. Nemnda kan følgelig ikke behandle dette ved nemndas skriftlige saksbehandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Lillesand har opptrådt i strid med god meglerskikk vedrørende manglende fornyelse av oppdragsavtalen og tilbakehold av opplysninger. For øvrig fører klagen ikke frem.