Klage nr 2018187

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Thor Falkanger, setteformann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Eie Eiendomsmegling avd. Skøyen

Saken gjelder:                Budgivning

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens fritidsbolig. Prisantydningen var
kr 14 000 000, og to interessenter var med i budrunden. Det ble gitt et bud på kr 17 000 000 med akseptfrist kl. 13.25. To minutter før akseptfristen gikk ut, sendte megleren en SMS til budgiveren hvor det sto at selgeren aksepterte budet. Like etter, men før akseptfristen hadde gått ut, la den andre budgiveren inn et bud på kr 17 100 000. Klageren anfører at megleren burde avklart om den andre interessenten ønsket å legge inn et høyere bud, samt forklart ham hvilke regler som gjelder ved budgivning. Klageren krever vederlagsnedsettelse og erstatning med kr 100 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.       

Klageren har i korte trekk anført:  

Budjournalen viser at megleren aksepterte et bud på kr 17 000 000 ti minutter før akseptfristen gikk ut. Dette førte til at den andre interessenten, som to minutter før tiden gikk ut forsøkte å legge inn et bud på kr 17 100 000, ikke fikk mulighet til å by over. Megleren burde kontaktet den andre interessenten i god tid før akseptfristen gikk ut og hørt om han ønsket å legge inn et høyere bud. Den andre interessenten skal angivelig ha fortalt megleren at dette var en fritidsbolig han «skulle ha», og at han var villig til å gi kr 18 000 000.

Det har ingen betydning for saken om budet ble akseptert to eller ti minutter før akseptfristen gikk ut. Megleren hadde god tid på seg til å ta kontakt med den andre interessenten for å høre om han ønsket å legge inn et høyere bud. Den andre interessenten trodde at han gjorde alt riktig da han la inn et høyere bud to minutter før akseptfristen gikk ut. Dette tyder på at megleren ikke på en tilstrekkelig måte forklarte hvilke regler som gjelder ved budgivning.

Klageren krever vederlagsnedsettelse og erstatning med kr 100 000. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er ikke riktig at megleren aksepterte kjøperens bud ti minutter før akseptfristen gikk ut. Budet ble akseptert da megleren sendte en SMS til kjøperen kl. 13.23. En megler må sørge for at selgerens aksept kommer frem til budgiverne før akseptfristen går ut.

Megleren holdt begge interessentene orientert under budrunden. Kjøperen la inn det som ble det vinnende budet kl. 13.06. Megleren sendte deretter en SMS til den andre interessenten, hvor det blant annet sto at han måtte kontakte megleren i god tid før akseptfristen gikk ut dersom han ønsket å legge inn et høyere bud. Totalt ble det lagt inn 14 bud på eiendommen, over et tidsrom på litt over to timer. Den andre interessenten hadde god tid til å vurdere om han ønsket å legge inne et høyere bud.

Megleren har opptrådt i samsvar god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse eller erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden, samt krav om vederlagsnedsettelse og erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Klagers kritikk gjelder at megleren ikke i tilstrekkelig grad har klargjort budgivningsprosessen slik at oppdragsgiver ikke har oppnådd høyere pris.

Nemnda er ikke enig i dette. Det ble gitt bud med akseptfrist kl. 13.25, og dette ble den annen aktuelle byder meddelt kl. 13.09, med angivelse av at dersom overbud ønskes gitt, måtte det tas «kontakt med megleren i god tid før akseptfristen utløp». Slik kontakt var ikke tatt da megleren kl. 13.23 aksepterte budet med frist kl. 13.25. Her kan megleren ikke kritiseres. Det var ikke gitt overbud i samsvar med meglerens informasjon om «god tid». Megleren kan etter nemndas syn ikke klandres for aksept av bud mindre enn to minutter før fristen utløp.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.