Klage nr:
105/07

Avgjort:
25.10.2007

Saken gjelder:
Meglers vederlag

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1 Jærmegleren Bryne
Saksfremstilling:

Klageren hadde salgsoppdrag fra innklagede.

Klageren ønsker ikke å betale kravet på kr 11250 etter at oppsigelse av oppdraget.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Innklagede sa opp oppdraget med klageren med begrunnelse i at «klageren var useriøs». Klageren forlangte
kr 1 800 000 for boligen, og nektet å akseptere høyeste bud på kr 1 700 000. Prisantydningen var kr 1 650 000. Innklagede sa at han ikke skulle ha noen betaling hvis klageren ikke aksepterte høyeste bud. Klageren mener at
kr 1 800 000 ikke er urimelig å forvente basert på prisnivået i det aktuelle området.

Klageren vil også påpeke oppdragsskjemaet punkt 4b hvor det fremgår klart at innklagede ikke skal ha vederlag dersom handel ikke er kommet i stand.

Innklagede anfører:

Før eiendommen ble annonsert hadde klageren og innklagede avtalt en prisantydning på kr 1 650 000 + omkostninger. Innklagede var dessuten oppmerksom på at eiendommen ikke var bebodd av klageren, og at overtakelsen kunne skje relativt raskt, dog etter nærmere avtale. Salgsoppgaven ble oversendt klageren for godkjenning.

Fire dager etter visningen ble det inngitt bud på kr 1 590 000. To budgivere deltok i budrunden, og det høyeste budet endte på kr 1 700 000. Selgeren ble løpende orientert, og han antydet aldri at han ikke ønsket å selge.

Da siste bud da ble meddelt klageren med råd fra innklagede om å akseptere, meddelte klageren plutselig at han overhodet ikke kom til å selge før han minst fikk bud på kr 1 800 000. Videre informerte han at overtakelsen ikke kunne skje før om lang tid, godt et halvt år frem i tid. Dette var noe helt annet enn hva som var avtalt før annonsering.

Innklagede følte seg lurt, og ikke minst opptatt av at de hadde blitt villedet til å «lure» interessentene. Også budgiverne gav uttrykk for at de var lurt.

På bakgrunn av dette ønsket ikke innklagede å arbeide videre med oppdraget, fordi innklagede mente at han ikke kunne stole på klageren.

Til orientering kjøpte selgeren eiendommen ca et halvt år forut for salgsprosessen for kr 1 500 000. Etter innklagedes erfaring og kjennskap til markedet er kr 1 700 000 en korrekt og god pris i dagens marked.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder uenighet om faktura som er utstedt etter oppsigelse av oppdrag.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis bemerke at oppdragsskjemaet punkt 4B omfatter meglers rett til vederlag i tilfeller der handel ikke kommer i stand i løpet av oppdragsperioden. Punkt 6B regulerer meglers rett til vederlag/utlegg i tilfelle oppsigelse. Klagerens henvisning til punkt 4B er derfor ikke treffende, da det er punkt 6B som gjelder. Punkt 6B løser imidlertid ikke saken.

Oppsigelse av oppdraget på det grunnlaget som foreligger i denne saken, gir innklagede utvilsomt krav på dekning av sine utlegg.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem.

Oslo, den 25. oktober 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Cathrine W. Temmerud

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant