Klage nr 2018190

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Lørenskog

Saken gjelder:                Arealsvikt

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens andelsleilighet. Klageren anfører at salgsoppgaven inneholdt feil opplysninger om leilighetens areal, og krever at meglerens vederlag settes ned med kr 15 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I salgsoppgaven står det at leilighetens areal er 19 kvadratmeter. Klageren har etter å ha sjekket med borettslaget funnet ut at leiligheten egentlig er på 21 kvadratmeter. Kjøpere er opptatt av kvadratmeterprisen, og klageren tror at feilen har virket inn på salget av leiligheten hans. Leiligheten ble ikke solgt.

Klageren krever at meglerens vederlag settes ned med kr 15 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var en takstmann som målte opp klagerens leilighet. En megler har ikke en plikt til å innhente originale plantegninger og holde takstmannens opplysninger opp mot disse. Det er for øvrig sannsynlig at det til tegningene som klageren viser til, ble brukt en annen metode for oppmåling enn det som er vanlig i dag. Målemetodene har endret seg flere ganger de siste årene.

Klageren har kontaktet innklagede og spurt om han kan dele opp fakturaen, noe innklagede har gått med på. Innklagede tror klageren har sendt inn en klage for å utsette betalingen.

Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder arealsvikt og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

En forutsetning for vederlagsnedsettelse er et det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglers side. Konkret gjelder det i dette tilfelle om megler kan kritiseres for at det stod i salgsoppgaven at arealet var ca. 19 kvm., mens klageren mener at korrekt areal er 21 kvm. Dette tallet referer seg til fordelingsnøkkelen for fellesutgiftene.

Megler må kunne basere seg på den oppmåling som en takstmann har foretatt, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at megler her bør foreta ytterligere undersøkelser vedrørende arealet. Nemnda finner det klart at det her ikke forelå noen slik særlige grunner. Det skal imidlertid bemerkes at hvordan areal måles, har endret seg siden leilighetene i borettslaget ble bygget, og som da var grunnlaget for fordelingsnøkkelen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.