Klage nr 2018191

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Aktiv Eiendomsmegling Frogner

Saken gjelder:                Undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klagerne en rekkehusleilighet som innklagede formidlet. Klagerne trodde at grensen gikk ved et gjerde på tomten. Senere viser det seg at kommunen eier en del av arealet som er innenfor gjerdet. Klagerne anfører at megleren burde kontrollert kartene fra kommunen, og krever erstatning med kr 750 000.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Uriktige opplysninger om tomtegrensene

I salgsoppgaven lå det vedlagt kart som ga et uriktig bilde av tomtegrensene. Disse kartene ga klagerne inntrykk av at grensen gikk ved et gjerde på tomten. En senere oppmåling viser at en del av arealet innenfor gjerdet tilhører kommunen. Dette gjør at klagerne ikke får utnyttet arealet innenfor gjerdet på den måten som de ønsker. En megler har anslått verdien av arealet til kr 750 000.

På visningen spurte klagerne megleren om hva de kunne gjøre for å bedre solforholdene på tomten. Megleren svarte at klagerne kunne fjerne all vegetasjon frem til gjerdet, men at de måtte høre med kommunen om trærne som sto på den andre siden, da grensen gikk ved gjerdet. Klagerne hadde ingen grunn til å betvile disse opplysningene.

Krav om erstatning

Megleren burde kontrollert kartene fra kommunen. En meglers ansvar for å gi riktige opplysninger stopper ikke når han har utarbeidet salgsoppgaven. Innklagede må derfor holdes erstatningsansvarlig for tapet som klagerne er påført. Når advokatens saksomkostninger på
kr 7 500 tas med, utgjør tapet kr 757 500.

Innklagede har i korte trekk anført:

Uriktige opplysninger om tomtegrensene

Klagerne har blant annet vist til opplysninger som selgerne ga til megleren i et intervju som er tatt inn i salgsoppgaven. Dette er selgerens opplysninger. Megleren hadde ingen grunn til å tvile på disse opplysningene. Det er ikke i strid med god meglerskikk å gjengi intervjuet i salgsoppgaven.

Opplysningene fra kommunen om tomtens areal er riktig angitt i salgsoppgaven. Megleren hadde ingen grunn til å tro at disse opplysningene ga et uriktig bilde av grensene. En meglers profesjonsansvar strekker seg langt, men ikke så langt at han i denne saken burde gjort enda nærmere undersøkelser.

Innklagede bestrider at megleren sa på visningen at grensen gikk ved gjerdet.

Klagerne har opplyst at tomtegrensene var særlig viktig for dem. Dette var ikke megleren klar over, og han hadde derfor ingen oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser enn det som er vanlig.

Krav om erstatning

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk og det er ikke grunnlag for erstatning. Innklagede nevner at den ene klageren tidligere har jobbet som megler i foretaket som klagerne har brukt for å beregne erstatningens størrelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Salgsoppgaven

Det er gitt korrekte opplysninger om tomtens areal i salgsoppgaven. Etter nemndas syn er det ikke noe som tilsier at megler her burde foretatt nærmere undersøkelser vedrørende hvor tomtegrensen gikk.

Påståtte muntlige opplysninger fra megler

Klagerne har påstått at megler har sagt før salget at tomtegrense gikk i gjerdet, noe innklagede på vegne av megler har bestridt. Dette reiser følgelig bevisspørsmål som nemnda ikke kan ta stilling til under sin skriftlige saksbehandling.

Erstatningskravet

Ut fra det resultatet nemnda har kommet til over, kan erstatningskravet ikke føre frem

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.