Klage nr 2018193

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Hamar

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

Innklagede formidlet salget av klagerens hytte. Klageren anfører at megleren nektet ham å være til stede under en visning, og krever erstatning med kr 25 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren har sendt en rekke brev til innklagede hvor han har kritisert flere sider av meglerens håndtering av oppdraget. Dette skal nemnda ikke ta stilling til. Spørsmålet er om megleren var berettiget til å nekte klageren å være til stede under en visning. Klageren ønsket å være med på visningen fordi han kjenner hytta svært godt, og dette gjorde han klart for megleren.

Innklagede må betale klageren erstatning med kr 25 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

E-postene som er sendt mellom klageren og megleren viser at de hadde en god dialog om visningene. Innklagede bestrider at klageren på noe tidspunkt ytret et ønske om å være til stede på visningene som ble avholdt. Hadde megleren nektet klageren å være med på visning, burde klageren sagt opp oppdraget og engasjert en megler som hadde tillatt han å være med. 

Innklagede inviterte klageren til et møte for å diskutere erstatningskravet. Klageren avlyste møtet samme dag som det skulle bli holdt.

Det er urimelig av klageren å anta at megleren ikke ønsket et godt salg.

Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om erstatning etter at megleren angivelig skal ha nektet klageren å være til stede under en visning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det springende punkt er om megleren nektet klageren å være til stede på visningen. Her står det påstand mot påstand, og dette reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling. Generelt vil nemnda bemerke at en megler ikke kan nekte en oppdragsgiver å være til stede under visninger. Det er heller ikke sannsynliggjort at klageren har lidt noe økonomisk tap dersom megleren hadde nektet han å være til stede.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.