Klage nr:
106/07

Avgjort:
25.10.2007

Saken gjelder:
Manglende tinglysing

Foretakets navn:
Notar Asker AS
Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en leilighet gjennom innklagede som megler. Overtakelse var 11. desember 2006. Eierskiftet var ikke tinglyst i januar/februar 2007.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren kjøpte leiligheten 27. november 2006 med overtakelse 11. desember kl 1200. Alle papirene ble signert av partene. Klageren ble oppmerksom på manglende tinglysing ved refinansiering i januar/februar. Ny långiver oppdaget at leiligheten ikke var i klagerens navn og klageren tok umiddelbart kontakt med innklagede. Innklagede skulle ordne opp. Klageren har tatt kontakt med innklagede nesten ukentlig for å forsikre seg om at dette ble gjort. Da ukene gikk og ingenting skjedde, fikk klageren til slutt i stand et nytt møte for å signere papirene på nytt (ca uke 16) og regnet med at alt da var i orden. Tinglysing var fremdeles ikke foretatt per 8. juni 2007.

Innklagede anfører:

Ved oversendelse av dokumenter til Statens Kartverk for tinglysing, kom dessverre dokumentene på avveie. Statens Kartverk har ikke mottatt utsendte dokumenter fra innklagede. Saken ble undersøkt av Statens kartverk, men dokumentene lot seg ikke finne. Innklagede satte da i gang prosessen med å innhente nye underskrevne dokumenter.

Klageren og klagerens bank ble informert om situasjonen samme dag som dette kom til innklagedes kunnskap. Banken informerte innklagede om at systemet deres var nede og ikke oppe igjen for utgivelse av informasjon før 16. april 2007. Klageren signerte nytt skjøte 20. april 2007. Selgers underskrift er etterspurt ved flere anledninger, men grunnet sykdom har det ikke latt seg gjøre å signere på nytt, ifølge selgeren. Dette har heller ikke blitt presset igjennom da innklagede ikke mottatt nytt pantedokument fra klagerens bank. Manglende underskrift fra selgeren er innhentet medio august og i orden. Ved inngivelse av tilsvar manglet innklagede pantedokumentet fra klagerens egen bank. Disse er etterspurt av innklagede ved flere anledninger. Den 18. mai 2007 ble det bekreftet av saksbehandler hos klagerens bank at dokumentet var sendt ham for underskrift. Den 15. august 2007 ble dokumentet igjen etterspurt, og innklagede fikk status i saken.

Det vises i klagen at klageren selv har hatt telefonisk kontakt i uke 2, 6, 9, 13, 17, 18 og 19. Innklagedes faglige leder kjenner ikke til disse innkomne telefonsamtalene, men opplyser at saksbehandleren sluttet i sin stilling i begynnelsen av mars 2007.

Innklagede beklager at saken har tatt så lang tid, men kan ikke overhjemle eiendommen uten at de samtidig tinglyser klagerens pant. For å kunne tinglyse klagerens pantstillelse må pantedokumentet i original tinglysingsklar stand være i innklagedes besittelse, da innbetalingen fra klagerens bank er betinget av at banken får rett prioritet og at kjøperen får hjemmel til eiendommen. Klageren er blitt informert om situasjonen og at det er hans pantedokument innklagede mangler.

Innklagede kan ikke se at situasjonen som har oppstått har belastet klageren økonomisk. Dersom det er tilfellet, skal innklagede se på saken og vil dekke de tap han har hatt i perioden.

Innklagede anfører at han ikke har mottatt telefonisk kontakt eller skriftlig henvendelse vedrørende klagerens misnøye med saksbehandlingen før saken har gått til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.Det har dessverre oppstått forhold utenfor innklagedes kontroll og han vil besørge tinglysing av hjemmel og klagerens pantedokument så snart han innehar pantedokumentet.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har to lån på henholdsvis kr 148 000 og kr 50 000, og med rente 10,08 og 15,23 % effektiv. Dette utgjør ifølge klageren et tap på ca kr 12 000 ved at han ikke fikk refinansiert i januar som planlagt. Videre har det hatt en uheldig likviditetseffekt på klagerens anstrengte privatøkonomi. En reduksjon av månedlige utgifter på ca kr 4 500 ville gjort hverdagen mye enklere og gitt ham en mer sunn privatøkonomi. På denne bakgrunn ser klageren det naturlig at innklagede kommer ham i møte med en økonomisk oppreisning.

Innklagedes ytterligere anførsler:

Manglende pantedokument i original tinglysingsklar stand kom i innklagedes besittelse 24. august 2007. Samme dag ble skjøte og pantedokument sendt Statens Kartverk for tinglysing. Innklagede har nå mottatt dokumentene i retur og i orden og tinglyst skjøte er sendt klageren. Klagerens bank vil motta sitt originale dokument når selgerens pant er slettet. Beløpet er innfridd 2. desember 2006 og purret av innklagede den 29. august 2006. Pantedokumentet beror i innklagedes depot inntil hans forutsetning for innfrielse av selgers pantobligasjon er overholdt.

Klageren undertegnet nytt pantedokument 18. august 2007.

Når det gjelder klagerens planlagte refinansiering i januar, kan ikke innklagede se at manglende overhjemling og tinglysing av pantedokument hindrer dette. Innklagede har brev fra klagerens bank med betingelse for bruk av kjøpesum og krav om tinglysing av pantedokument med rett prioritet, han må således følge disse betingelsene så fremt han ikke får skriftlig beskjed om noe annet. Dersom klageren ønsker en annen bankforbindelse i perioden før overhjemling/tinglysing, blir det et forhold mellom klageren, ny bank og gammel bank. Innklagede trenger da en skriftlig bekreftelse fra opprinnelig bank hvor det tydelig fremgår at kundeforholdet er oppgjort/endret og at pantedokumentet ikke skal tinglyses. Innklagede ville selvsagt avgitt en erklæring til ny bank hvor han samtykke til tinglysing av nytt pantedokument. Det som i hovedsak har hindret prosessen, er klagerens eget pantedokument og underskrift av dette. Dette ble mottatt av innklagede først 18. august 2007 og ble umiddelbart sendt for tinglysing.

Overtakelse var 11. desember 2007. Den 20. desember 2007 (2006?) ble klagerens pantedokument innført i innklagedes depot. Den 22. desember ble oppgjør utbetalt. Den 2. mars 2996 ble dokumentene sendt for tinglysing. Den 12. april 2007 ble klagerens bank informert om at disse ikke var kommet til Statens Kartverk og måtte innhentes på nytt.

Det innklagede muligens må ta kritikk for, er at det gikk noe lang tid fra han sendte dokumentene til han oppdaget at de var borte, dette kan han være villig til å gi en kompensasjon for.

Innklagede har tilbudt klageren en kompensasjon på kr 3 000 da situasjonen er beklagelig.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder meglers ansvar for økonomisk tap ved dokumenter bortkommet ved innsending til tinglysing.

Reklamasjonsnemnda vil for ordens skyld presisere at den ikke behandler forholdet mellom klageren og hans bank, men kun forholdettil innklagede eiendomsmeglingsforetak.

Reklamasjonsnemnda har merket seg at overtakelse av eiendommen var 11. desember 2006 og at dokumentene er sendt til tinglysning først den 2. mars 2007. Dette er for lang tid og Reklamasjonsnemnda finner dette kritikkverdig. Innklagede har også opptrådt passivt ved ikke å følge opp saken gjennom å etterlyse de innsendte dokumenter i tinglyst stand før 12. april 2007.

Det er beklagelig at dokumenter blir borte mellom eiendomsmeglerforetaket og Statens Kartverk. Nemnda kan imidlertid ikke se at innklagede kan klandres for dette. For å kunne sende dokumentene til tinglysing, må megleren ha undertegnede dokumenter, både skjøte og pantedokument. Av kopi av pantedokument fremgår at klageren undertegnet denne først 18. august 2007.

Ved henvendelse til innklagede ville innklagede medvirket til tinglysing av den nye långiverens pant og ville også avgitt inneståelseserklæring som medfører at beløpet kunne vært utbetalt. Nemnda kan heller ikke på dette punkt se at innklagedes arbeid har påført klageren kostnader.

Når det gjelder påstanden om at klageren har tatt kontakt med innklagede gjentatte ganger på telefon, uten at innklagede er kjent med dette, er det ikke mulig for Nemnda å se hvordan dette har skjedd. Nemnda vil imidlertid på generell basis bemerke at eiendomsmeglerforetak må ha slike rutiner at henvendelser blir fulgt opp på en skikkelig måte selv om saksbehandleren for et oppdrag har sluttet i foretaket.

Innklagede har tilbudt klageren en kompensasjon på kr 3 000 som ble avslått av klageren. Nemnda finner at dette er en passende kompensasjon da klageren ikke har sannsynliggjort å ha lidt et økonomisk tap som følge av innklagedes forsømmelse.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å ha innsendt dokumentene til tinglysing før 2. mars 2007 og først etterlyst disse den 12. april 2007. Innklagedes forsømmelse har ikke påført klageren et økonomisk tap som innklagede plikter å erstatte.

Oslo, den 25. oktober 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant