Klage nr 2018197

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 4. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Strømmen

Saken gjelder:                Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en eierseksjon under oppføring som innklagede formidlet. I kjøpekontrakten sto det under et av punktene at biloppstillingsplass var inkludert i prisen, men det var det ikke. Klageren anfører at megleren har gitt uriktige opplysninger, og krever erstatning med
kr 300 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

I kjøpekontrakten står det at en biloppstillingsplass er inkludert i prisen. Senere viser det seg at det ikke er tilfelle.

Klageren krever erstatning med kr 300 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Ved en feil ble det under et punkt i kjøpekontrakten tatt inn at biloppstillingsplass var inkludert i prisen. Andre steder i kjøpekontrakten står det at biloppstillingsplass ikke følger med. Det fremgår for øvrig klart og tydelig av salgsinformasjonen at det ikke fulgte med biloppstillingsplass. Klageren har bekreftet at hun forstår at salgsoppgaven og leveransebeskrivelsen er grunnlaget for avtalen.

Innklagede beklager at kjøpekontrakten på ett punkt inneholdt en uriktig opplysninger, men bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er ikke grunnlag for erstatning.   

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda finner det klart at klagen ikke fører frem.

Salgsoppgaven er riktig når det gjelder opplysninger om biloppstillingsplass. Det er salgsoppgaven som er grunnlaget for klagerens bud. Bindende avtale er inngått når budet er akseptert. Den etterfølgende kontraktsinngåelse er følgelig bare en formalisering av det som allerede er avtalt. Klageren hadde følgelig ingen berettiget forventning om at det skulle medfølge en biloppstillingsplass.

I kjøpekontrakten er det for øvrig korrekte opplysninger i punkt 1.1 bokstav d), mens det har kommet inn en feil vedrørende biloppstillingsplass i punkt 2.1. Innklagede har beklaget det, og det er uheldig at det skjer en slik feil. Men det tilsier ingen annen vurdering av saken.

Ut fra det resultat tingretten har kommet til, kan erstatningskravet ikke føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.