Klage nr 2018202

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Rykkinn

Saken gjelder:                Manglende opplysninger

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en rekkehusleilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har tilbakeholdt opplysninger om innsekter i leiligheten, og krever erstatning med
kr 430 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren har tilbakeholdt opplysninger om at det var innsekter i leiligheten.

Innklagede må betale klageren erstatning med kr 430 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

I verken selgerens egenerklæringsskjema eller tilstandsrapporten sto det at det var innsekter i leiligheten. Klageren har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at megleren var klar over innsektene. Selgeren var representert ved verge, og leiligheten ble solgt som et oppussingsobjekt.

Megleren har ikke misligholdt sin opplysningsplikt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klageren har anført megleren har tilbakeholdt opplysninger om innsekter, uten å legge frem noen form for dokumentasjon. Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at megleren var klar over innsektene.

Erstatningskravet fører ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.