Klage nr 2018205

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 25. februar 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Benum & Johansen

Saken gjelder:                Uriktige opplysninger

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en aksjeleilighet som innklagede formidlet. Salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene. Klageren anfører at megleren må holdes ansvarlig, og krever erstatning med kr 40 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven sto det at internett var inkludert i felleskostnadene. Dette må megleren holdes ansvarlig for. I tillegg har innklagede vært usaklig i svarene sine.

Klageren krever erstatning med kr 40 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren baserte salgsoppgaven på opplysninger fra forretningsføreren. To ganger bekreftet forretningsføreren at internett var inkludert. Megleren har derfor gjort de undersøkelsene som kunne forventes av ham. I tillegg ble salgsoppgaven godkjent av selgeren.

Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om erstatning etter at salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det er på det rene at salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger om at internett var inkludert i felleskostnadene. Spørsmålet er om innklagede kan holdes erstatningsansvarlig for tapet som klageren er påført som følge av dette.

En megler må kunne stole på opplysningene fra forretningsfører med mindre det foreligger konkrete omstendigheter som tilsier at han bør gjøre nærmere undersøkelser, jf. for eksempel RFE-2018-109. Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at megleren har misligholdt sin undersøkelsesplikt her.

Erstatningskravet fører ikke frem.

Det er for øvrig ikke fremlagt dokumentasjon som tilsier at megleren har svart klageren på en usaklig måte.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.