Klage nr 2018175

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mars 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Aktiv Eiendomsmegling Carl Berner

Saken gjelder:                Meglerens veiledningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet for kr 4 590 000. Dagen etter fikk klageren avslag på lånesøknaden sin. Selgeren gjennomførte dekningssalg for kr 4 539 000 siden klageren ikke kunne betale for seg. Klageren bestrider erstatningskravet som selgeren har rettet mot ham, og anfører at megleren må holdes ansvarlig for manglende veiledning under budrunden.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Selgeren har rettet krav om erstatning på kr 115 409. Dette inkluderer blant annet prisdifferansen på kr 51 000 og meglerens vederlag for dekningssalget på kr 24 900. Klageren mener det er innklagede som må holdes erstatningsansvarlig, på følgende grunnlag:

  1. Megleren burde gitt klageren veiledning om hvordan han skulle betjene boliglånet.
  2. Megleren prøvde å binde klageren uten videre.
  3. Megleren aksepterte klagerens bud uten å sjekke finansieringen hans.
  4. Megleren burde informert klageren om kjøpsbetingelsene og reglene for budgivningen, herunder hva som skjer dersom en kjøper ikke kan betale for seg.
  5. Megleren visste under budrunden at klageren hadde fått avslag på lånesøknaden.

Videre ga ikke megleren tilstrekkelige svar da klageren spurte om fellesgjelden. I tillegg er vederlaget som megleren har krevd, urimelig høyt. Innklagede kan ikke kreve mer enn
kr 15 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har følgende kommentarer til punktene som klageren har anført:

  1. Klageren spurte aldri om veiledning. Det er uansett banken som burde gitt klageren veiledning om hvordan han skulle betjene boliglånet.
  2. Klageren la selv inn bud på boligen. Da megleren kontaktet klagerens bank, fikk han vite at søknaden ikke var behandlet enda. Klageren var sikker på at han ville få finansiering, og han tok ingen forbehold. Selgeren ble informert om at banken ikke kunne bekrefte finansieringen.
  3. Klageren la inn flere bud på boligen. Etter det første budet kontaktet megleren banken til klageren. Lånesøknaden var ikke ferdig behandlet, og dette ble selgeren informert om. Megleren forklarte klageren at et bud uten forbehold om finansiering er bindende selv om lånesøknaden skulle bli avslått. Likevel la klageren inn et høyere bud, uten forbehold. Megleren håndterte budrunden på en forsvarlig måte.
  4. Innklagede bestrider at megleren under budrunden visste at klageren hadde fått avslag på lånesøknaden sin.

Når det gjelder meglerens vederlag, er ikke dette urimelig høyt. Et dekningssalg fører med seg ekstra arbeid.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens veiledningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda finner det klart at klagen ikke kan føre frem.

Veiledning om boliglånet

Klageren har anført at megleren burde gitt ham veiledning om hvordan han skulle betjene boliglånet. Dette er nemnda ikke enig i. Det er heller ikke sannsynliggjort at klageren spurte megleren om veiledning.

Veiledning om kjøpsbetingelsene og reglene ved budgivning

Nemnda mener at klagen heller ikke her kan føre frem. Det var inntatt i salgsoppgaven informasjon om budgivning, som er i samsvar med det som normalt brukes av meglere.

Klagerens finansiering

En megler skal undersøke en budgivers finansiering så langt det er mulig. I denne saken er det på det rene at megleren sjekket klagerens finansiering. Da banken opplyste at søknaden ikke var ferdig behandlet, ble selgeren informert. En meglers plikter strekker seg ikke lenger enn dette.

Vederlaget som megleren har krevd for dekningssalget

Innklagede har krevd kr 25 000 for dekningssalget, noe klageren mener er for høyt. Nemnda mener at disse kostnadene har vært nødvendige, og at beløpet ikke er urimelig høyt.

Påstanden om at megleren prøvde å binde klageren uten videre og påstanden om at megleren visste at klageren hadde fått avslag på lånesøknaden sin

Her står det påstand mot påstand. På disse punktene reiser saken bevisspørsmål som ikke kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling. I tilsvaret er det opplyst at megleren skal ha forklart klageren om at bud uten forbehold er bindende selv om lånesøknaden skulle bli avslått. Dette er ikke imøtegått av klageren.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.