Klage nr 2019011

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mars 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Advokat Knut Pedersen

Saken gjelder:               Om megleren måtte forstå at oppdragsgiverne ikke var i stand til å ivareta sine interesser

Saksfremstilling:

I 2013 besluttet klagerens foreldre å selge boligen sin til det ene barnebarnet sitt, som er klagerens nevø. Avtalen var at klagerens nevø skulle betale lik takst, og at klagerens foreldre skulle ha livsvarig bruksrett til boligen. Taksten var på kr 1 300 000. Innklagede skulle stå for oppgjøret. Det endte med at klagerens nevø kjøpte boligen for kr 600 000. Klagerens foreldre hadde demens og nedsatt hørsel. Klageren anfører at megleren burde skjønt at hennes foreldre ikke var i stand til å ivareta sine interesser, og krever at nevøen betaler lik dagens takst, eller at avtalen heves.  

Innklagede krever at saken avvises.

Innklagede er advokat som oppfyller vilkårene for å drive med eiendomsmegling.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

I 2013 besluttet klagerens foreldre å selge boligen sin til det ene barnebarnet sitt, som er klagerens nevø. Avtalen var at klagerens nevø skulle betale lik takst, og at klagerens foreldre skulle ha livsvarig bruksrett til boligen. Taksten var på kr 1 300 000. Innklagede skulle utarbeide kjøpekontrakt, ordne med tinglysing og gjennomføre oppgjøret. Det endte med at klagerens nevø kjøpte boligen for bare kr 600 000. 

Klagerens foreldre har demens og nedsatt hørsel. Begge var rundt 90 år da avtalen ble inngått. Innklagede burde skjønt at klagerens foreldre ikke var i stand til å ivareta sine interesser. I alle fall burde han gjort nærmere undersøkelser for å finne ut av det.

Klageren krever at hennes nevø betaler lik dagens takst for boligen, eller at avtalen heves.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede hadde ingen grunn til å tro at klagerens foreldre ikke var i stand til å ivareta sine interesser. Salget ville ikke blitt gjennomført dersom innklagede hadde hatt mistanke om at de ikke forstod rekkevidden av salget. Ingen av opplysningene som ble fremlagt for innklagede tilsa at klagerens foreldre ikke hadde rettslig handleevne. En megler har uansett ingen plikt til å innhente helseopplysninger i forbindelse med et oppgjørsoppdrag. Innklagede var for øvrig ikke kjent med avtalen om at boligen skulle selges til takst.

Et krav om at kjøpsavtalen er ugyldig må rettes mot avtalens parter. Slik klagen er utformet, mener innklagede at den bør avvises.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder oppgjørsoppdrag, og om megler måtte forstå at oppdragsgiverne ikke var i stand til å ivareta sine interesser.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens opplysninger.

Nemnda kom til at saken avvises, da den reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige behandling. Nemnda har ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om oppdragsgiver var i stand til å ivareta sine interesser.

Det bemerkes for øvrig at de fremsatte krav retter seg mot nevøen og ikke megleren. Nemnda kan derfor ikke under noen omstendighet pålegge nevøen å betale en pris tilsvarende dagens takst for boligen, eller at avtalen heves.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.