Klage nr 2019012

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mars 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS

Saken gjelder:                Partisk opptreden

Saksfremstilling:

I 2014 solgte klagerne en bolig. En avtale om vannrettigheter for to naboeiendommer ble tinglyst på eiendommen. I ettertid bestrider kjøperen avtalens innhold, og klagerne anfører at kjøperen og megleren har blitt enige om å sette avtalen til side, og lage en ny avtale. For å unngå bråk, etablerte klagerne egen brønn for naboeiendommene. Klagerne krever at innklagede erstatter kostnadene for etablering av brønn med kr 72 000.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I 2014 solgte klagerne en bolig. På kontraktsmøtet utformet megleren en avtale om vannrettigheter for to naboeiendommer, som ble tinglyst. Fire år senere fikk klagerne vite at kjøperen og megleren hadde blitt enige om å sette denne avtalen til side, og lage en ny avtale på kjøperens premisser. Det viser seg at megleren ikke hadde funnet den tinglyste avtalen, og fått kjøperen til å tro at det ikke fantes noen avtale. Klagerne hadde hele tiden en kopi av den tinglyste avtalen, og lurer på hvorfor ikke megleren kontaktet dem. Kjøperen bestrider avtalens innhold, og klagerne etablerte egen brønn for naboeiendommene for å unngå fremtidig bråk. 

Innklagede må holdes ansvarlig for kostnadene med å etablere brønn for naboeiendommene. Klagerne krever erstatning med kr 72 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var opplyst om vannavtalen i salgsoppgaven. Dokumentet som ble tinglyst var bare en formalisering av en avtale som allerede var inngått. Det er ikke riktig at megleren og kjøperen har blitt enige om å sette vannavtalen til side, eller at megleren har sittet på informasjon som han har holdt tilbake for klagerne. Kjøperen tok kontakt med megleren etter fire år med krav om en tilleggsavtale for naboeiendommene. Megleren har aldri sagt at den tinglyste avtalen ikke gjelder, eller at den tinglyste avtalen bør slettes.

Megleren kan etter dette ikke klandres, og det er derfor ikke grunnlag for erstatning. Det er uansett ikke årsakssammenheng mellom den påståtte pliktforsømmelsen og kostnadene som klagerne er påført.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått partisk opptreden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens opplysninger.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Kjøperen var klar over innholdet i den tinglyste avtalen om vannrettigheter som ble inngått i forbindelse med salget i 2014. Dersom kjøper ønsker å endre avtalen i ettertid, er dette således en sak mellom kjøper og selger.

Slik saken er opplyst for nemnda, er det ikke noe som tilsier at megler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt hverken i 2014 eller i ettertid. Det er heller ikke årsakssammenheng mellom den påståtte pliktforsømmelsen fra megler og det krav som nå kreves erstattet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.