Klage nr 2019014

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 18. mars 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       PrivatMegleren Lillestrøm

Saken gjelder:                Budgivning

Saksfremstilling:

I 2019 solgte klagerne en bolig som innklagede formidlet, for kr 8 450 000. Syv minutter før akseptfristen på det høyeste budet gikk ut, skal en interessent angivelig ha forsøkt å komme i kontakt med to meglere som sto oppført i annonsen. Hun fikk ikke svar. I etterkant har denne interessenten sagt at hun ville lagt inn et bud på kr 8 600 000. Klagerne krever at innklagede betaler dem erstatning med kr 150 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter avtalen skulle to meglere jobbe med oppdraget. En interessent ringte til begge meglerne før akseptfristen gikk ut. Hun fikk ikke svar. Interessenten har opplyst at hun ønsket å legge inn et bud på kr 8 600 000. Boligen ble solgt for kr 8 450 000. Det betyr at klagerne har blitt påført et økonomisk tap på minst kr 150 000 siden meglerne ikke svarte. En megler må være tilgjengelig for interessenter under budrunden. Innklagede må derfor betale klagerne erstatning med kr 150 000.

Innklagede har for det første anført at den ansvarlige megleren ikke mottok noe anrop fra interessenten. Et skjermbilde fra telefonen til interessenten beviser at interessenten ringte megleren syv minutter før akseptfristen gikk ut. Klagerne har gjort flere undersøkelser når det gjelder sletting av anrop fra telefonlogg. Det er umulig å konstruere utgående anrop, men det er enkelt å slette anrop som kommer inn. 

For det andre har innklagede anført at det ikke er sikkert at klagerne ville akseptert budet på kr 8 600 000 fordi finansieringen var usikker. Dette er ikke riktig. Klagerne kjenner damen som ønsket å legge inn bud, og stoler på henne.

For det tredje har innklagede anført at den andre megleren var hjemme med sykt barn, og at denne megleren uansett ikke hadde noe med budrunden å gjøre. Avtalen var at to meglere skulle jobbe med oppdraget. Innklagede må holdes ansvarlig for at den ene megleren ikke var tilgjengelig under budrunden. Siden den ene megleren var hjemme med sykt barn, burde en annen megler steppet inn. Interessenten sendte for øvrig en tekstmelding til den andre megleren 20 minutter etter akseptfristen, hvor hun spurte om boligen var solgt. Megleren svarte ikke. Den andre megleren møtte for øvrig ikke på visningen selv om den ansvarlige megleren sa at han skulle det. I stedet kom en fullmektig. Klagerne hadde på forhånd gitt beskjed om at de ikke ønsket at en fullmektig skulle jobbe med oppdraget.

For det fjerde har innklagede anført at interessenten ikke visste noe om boligen fordi hun ikke sto på interessentlisten. Heller ikke dette er riktig. Interessenten hadde tidligere vært i kontakt med klagerne fordi hun vurderte å legge inn et direktebud før visningen. Dette var megleren klar over. Det kan ikke være slik at interessenten måtte laste ned salgsoppgaven for at megleren skulle kontakte henne under budrunden. Interessenten holdt seg oppdatert om budrunden gjennom sin sønn og klagernes datter. Hun prøvde deretter å ta kontakt med meglerne fordi hun ønsket å legge inn bud.

Innklagede har i korte trekk anført:

Sakens faktiske side

Klageren har lagt ved et skjermbilde fra telefonen til interessenten som angivelig viser at interessenten ringte den ansvarlige megleren syv minutter før akseptfristen gikk ut. Dette skjermbilde stemmer ikke overens med telefonloggen til megleren. Innklagede bestrider at interessenten ringte den ansvarlige megleren.

Megleren var innom klageren dagen etter visningen for å levere noen nøkler. Megleren ga da beskjed om at han hadde en time hos legen kl. 9, men at han ville være tilbake på kontoret én time senere for å håndtere budrunden. Klagerne hadde ingen innvendinger mot planen som megleren skisserte, og de nevnte ingenting om den andre megleren. 

Innklagede bestrider ikke at interessenten ringte den andre megleren. Denne megleren var hjemme med sykt barn, og var opptatt med en annen telefonsamtale da interessenten ringte. Han sendte derfor en forhåndslagret tekstmelding for hurtigsvar hvor det sto at han var opptatt. Tyve minutter etter at akseptfristen hadde gått ut, sendte interessenten en tekstmelding hvor hun spurte om boligen var solgt. Det var først på dette tidspunktet megleren forsto at anropet 20 minutter tidligere gjaldt boligen. En budrunde kan for øvrig ikke holdes av to meglere i fellesskap. Klagerne var informert om at det var den ansvarlige megleren som skulle håndterte budrunden.

Innklagede bestrider ikke at interessenten tidligere hadde vært i kontakt med klagerne. Hun tok imidlertid aldri kontakt med meglerne. Det betyr at interessenten ikke sto på listen, og den ansvarlige megleren hadde derfor ikke mulighet til å følge henne opp under budrunden. Det er underlig at klagerne ikke etterlyste interessenten under budrunden. Megleren kan ikke holdes ansvarlig for at interessenten ikke nådde frem til megleren i tide når hun holdt seg oppdatert om budrunden gjennom klagernes datter.

To ganger under budrunden avslo klagerne et bud fordi det ble gitt med forbehold om finansiering. Etter det opplyste ville et bud fra interessenten blitt gitt med et slikt forbehold. Det er derfor lite sannsynlig at klagerne ville akseptert dette budet.

Sakens rettslige side

En megler skal orientere budgivere og andre interessenter om budrunden «så langt det er nødvendig og mulig», jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Dette gjelder både faktiske og rettslige hindringer. I denne saken er det snakk om en interessent som ikke var kjent for meglerne, og den angivelige henvendelsen kom kort tid før akseptfristen utløp. Det er ikke grunnlag for å si at meglerne burde håndtert situasjonen annerledes.

Når det gjelder telefonloggene, er disse motstridende. Det er usikker hva som er grunnen til dette. På dette punktet reiser saken bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at saken avvises. Den reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under nemndas skriftlige behandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.