Klage nr 2018206

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. april 2019 Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Sydvendt & Partners AS

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren sa opp oppdraget fordi han ikke ønsket å fortsette samarbeidet. Klageren anfører at megleren har håndtert flere sider av oppdraget på en kritikkverdig måte, særlig når det gjelder oppfølging av interessenter. Klageren krever vederlagsnedsettelse med kr 16 444.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Interessenter

Ved inngåelsen av oppdraget sa megleren at markedet var på vei opp etter en rolig sommer. Klageren ønsket at megleren skulle starte med markedsføringen før leiligheten ble lagt ut på nettet, noe som ikke var noe problem for megleren fordi han hadde en liste med over 140 interessenter som han kunne kontakte. Megleren sa det ikke ville være noe problem at han skulle på ferie før leiligheten skulle annonseres på nettet. Klageren fikk imidlertid ikke den oppfølgingen som han ble lovet på forhånd, og ingen av interessentene som sto på listen til megleren, viste interesse. Klageren begynte derfor å tvile på om megleren hadde noen liste med interessenter. I ettertid har megleren innrømmet at han tok ferie på et ugunstig tidspunkt. Det kom bare tre personer innom på de tre visningene som ble holdt. Den ene var veldig interessert, men hun skrev seg ikke ned på noen liste.

Bilder

Klageren tok ut en hel fridag for å være til stede under fotograferingen. Megleren var også til stede. Fotografen og megleren kjente hverandre fra før, og de pratet mye sammen. Bildene ble så dårlige at fotografen aldri burde gitt dem fra seg. Fotografen måtte derfor komme på nytt en annen dag, noe som gjorde at klageren måtte ta seg nok en fridag. Megleren har innrømmet at han var lite fokusert under fotograferingen fordi han var i «feriemodus», og at det kan være årsaken til at fotografen gjorde en så dårlig jobb.

Faktura

Klageren valgte til slutt å si opp oppdraget. Megleren sa over telefon at kostnadene med oppdraget ville komme på mellom kr 20 000 og kr 30 000. Senere sendte megleren en e-post hvor han skrev at det ville koste kr 38 826. Likevel krever innklagede kr 45 370. Klageren har gitt beskjed om at han gjerne betaler for de faste kostnadene, men han mener innklagede bør redusere vederlaget sitt med kr 16 444 på grunn av meglerens dårlige arbeid.

Sen respons

Klageren betalte fakturaen ved forfall for å få den ut av verden. Han sendte så flere e-poster til flere hos innklagede hvor han gjorde rede for meglerens dårlige innsats, og hvor han krevde at innklagede krediterte ham en del av vederlaget. Ingen svarte. Megleren har heller ikke sendt klageren en timeliste selv om klageren har bedt om det.

Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må redusere sitt vederlag med kr 16 444.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren kjenner seg ikke igjen i klagerens fremstilling. Det er ikke riktig at megleren har sagt at han hadde over 140 navn på en liste over interessenter, og det er heller ikke riktig at megleren har innrømmet at han gjorde en dårlig jobb fordi han var i feriemodus. En megler kan for øvrig ikke tvinge noen til å skrive seg ned på en liste. Interessenten som klageren viser til, opplyste at hun skulle komme tilbake på visningen dagen etter. 

Når det gjelder e-posten som klageren skal ha blitt sendt til innklagedes faglige leder, kan ikke den faglige lederen se at han har mottatt denne.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises.

I denne saken er det mye påstand mot påstand, og mange av klagerens anførsler er ikke nærmere dokumentert. Saken reiser derfor bevisspørsmål som det vanskelig kan tas stilling til under nemndas skriftlige behandling.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.