Klage nr 2019005

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. april 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Lillehammer

Saken gjelder:                Meglerens vederlag/honorar/utlegg

Saksfremstilling:

I 2018 solgte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har trukket mer fra oppgjøret enn det som var avtalen, og krever at innklagede krediterer henne kr 19 962.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Avtalen var at klageren skulle betale en fastpris som inkluderte alt. Megleren sa at prisen inkluderte blant annet gebyrer, fotograf, markedsføring og takstmann. Én visning skulle også være inkludert. Totalt skulle dette komme på rundt kr 62 000. I meglerens kopi av oppdragsavtalen var imidlertid de totale kostnadene satt til kr 72 900. Kopien som klageren fikk var ikke summert.

Megleren har trukket kr 92 862 fra oppgjøret. Dette er kr 19 962 for mye. I oppdragsavtalen står det at kostnadene totalt skulle komme på kr 72 900.

Klageren har for øvrig ikke hørt noe fra innklagedes daglige leder selv om han lovte å komme tilbake til henne når han hadde undersøkt saken nærmere.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren gikk gjennom oppdragsavtalen punkt for punkt sammen med klageren. Estimert kostnad for provisjon og utlegg var satt til henholdsvis kr 50 600 og kr 3 296. Takstmann og stylist skulle faktureres klageren direkte. Megleren pleier alltid å presisere det siste for at det ikke skal bli noen misforståelser. Det ble også inngått en markedsavtale til kr 11 900. Dette er en grunnpakke som inkluderer blant annet fotograf og annonsering på FINN. I tillegg kommer boligselgerforsikringen på kr 9 988, samt tilrettelegging, visninger og oppgjør med til sammen kr 22 300. Klageren hadde ingen innvendinger mot oppdragsavtalen ved inngåelsen av oppdraget. Klageren ringte imidlertid megleren da hun hadde fått fakturaen fra takstmannen. Megleren viste til oppdragsavtalen. Megleren hørte ikke noe mer fra klageren før etter at hun hadde fått oppgjørsoppstillingen.

Det er ikke riktig at klageren og megleren inngikk avtale om fastpris som inkluderte alt, eller at kostnader til takstmann skulle være inkludert i prisen.

Innklagede tilbød klageren å dekke halvparten av fakturaen fra takstmannen for å få saken ut av verden, men dette gikk ikke klageren med på. Klageren er fakturert etter oppdragsavtalen, og innklagede står på sitt krav om betaling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder tolkning av oppdragsavtalen når det gjelder hva innklagede kan kreve som vederlag og dekket av utlegg.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen delvis fører frem.

Nemnda bemerker at klageren er fakturert i henhold til oppdragsavtalen, og at klageren ikke kan høres med at det var avtalt noe annet.

Megleren har imidlertid i oppdragsavtalen ikke fulgt lovens strenge krav om at det skal gis et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 første ledd nr. 6. I dette tilfellet må man lese og summere tre forskjellige steder i oppdragsavtalen for å finne de totale kostnader. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Meglers forsømmelse her gir også grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.  Vederlaget kan passende settes ned med kr 15 000.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS Lillehammer har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må kreditere klageren 15 000 kroner.