Klage nr 2019006

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. april 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       Vikebø & Jørgensen Åsane AS

Saken gjelder:                Feil/manglende opplysninger

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet for kr 6 700 000 før første annonserte visning. Meglerens prisantydning var kr 5 600 000. Det er enighet om at megleren på privatvisningen viste klageren en annen bod enn den som faktisk tilhører leiligheten. Det er også enighet om at boden som faktisk tilhører leiligheten er dårligere plassert enn den som klageren ble vist på privatvisningen. Klageren krever at innklagede betaler ham erstatning med minst kr 350 000.

Innklagede beklager feilen som har skjedd, men bestrider at klageren har lidt et økonomisk tap. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren var på privatvisning sammen med flere andre en ukes tid før første annonserte visning. Megleren viste blant annet frem en bod i underetasjen med lett tilkomst. Et par dager senere la klageren inn et bud på kr 6 700 000, som selgeren aksepterte. Klageren hadde dagen før fått avslag på et bud som var kr 200 000 lavere.

På overtakelsen oppdaget megleren at hun hadde vist frem en annen bod på privatvisningen enn den som faktisk tilhørte leiligheten. Boden som faktisk tilhørte leiligheten hadde inngang på baksiden av bygget, og var uegnet for daglig bruk. I tillegg var det problemer med rotter der.

Klageren ville ikke lagt inn bud på kr 6 700 000 dersom han hadde visst hvilken bod som tilhørte leiligheten. Sannsynligvis ville han ikke lagt inn bud i det hele tatt. Han krever derfor erstatning med minst kr 350 000 på grunn av meglerens uriktige opplysninger. Innklagede anfører at klageren ikke har lidt et økonomisk tap, og at det derfor ikke er grunnlag for erstatning. Dette kan ikke føre frem. Bodens plassering hadde stor betydning for klagerens beslutning om å legge inn bud på leiligheten, og det er ikke tvil om at bodens plassering forringet leilighetens verdi.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er enighet om at megleren har gitt uriktige opplysninger om bodens plassering. Boden som megleren viste frem, er bedre plassert enn boden som faktisk tilhører leiligheten.

Erstatningskravet kan imidlertid ikke føre frem fordi klageren ikke har dokumentert at han har lidt et økonomisk tap. Det er ikke holdepunkter for at bodens plassering påvirket allmennhetens interesse for leiligheten. Det er heller ikke holdepunkter for at bodens plassering var avgjørende for klagerens beslutning om å legge inn bud. Boden ble ikke trukket frem i markedsføringen som et salgsfremmende element. I selgerens egenerklæringsskjema sto det at det var rotter i boden bak huset. Dette var klageren klar over da han kom på den private visningen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmålet om klageren har krav på erstatning etter at megleren gav uriktige opplysninger om hvilken bod som tilhørte leiligheten.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Innklagede har erkjent at megleren gjorde noe galt ved å påvise en feil bod før avtale var inngått, og at denne boden er bedre plassert enn den boden som faktisk tilhører leiligheten. Nemnda mener at megleren her opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt.

Nemnda har likevel kommet til at innklagede ikke er erstatningsansvarlig i henhold til reglene om arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Leiligheten ble solgt for

kr 6 700 000. Klageren har ikke dokumentert eller sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap ved at den påviste boden hadde en bedre beliggenhet enn den som tilhører leiligheten. Han tok for øvrig heller ikke noe forbehold om erstatning eller tilbakehold av deler av kjøpesummen i forbindelse med overtagelsen av leiligheten. På dette tidspunktet var han kjent med hvilken bod som fulgte med leiligheten

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.