Klage nr 2019007

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 8. april 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Fyllingsdalen

Saken gjelder:                Feil opplysninger om felleskostnader

Saksfremstilling:

I desember 2018 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren villedet ham til å tro at felleskostnadene var kr 1 000 lavere enn det som var tilfelle, og krever erstatning med kr 25 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren ble oppmerksom på boligen på kvelden etter fellesvisningen. Klageren dro innom kontoret til megleren dagen etter, og fikk låne nøkler til boligen slik at han kunne dra og se på den. Ifølge annonsen var felleskostnadene på kr 4 315 pr. måned. Før klageren dro til boligen, pratet klageren og megleren om felleskostnadene for å finne ut hvorfor de var så høye. Siden klageren spurte om felleskostnadene, måtte megleren forstå at klageren ikke hadde rukket å sette seg inn i salgsoppgaven. Klageren endte opp med å kjøpe boligen. Senere viser det seg at felleskostnadene som sto oppført i annonsen skulle økes til kr 5 302 fra 1. januar 2019. Dette var allerede bestemt da boligen ble markedsført.

Dersom klageren ikke hadde pratet med megleren før han dro for å se på boligen, ville han satt seg godt inn i salgsoppgaven før han la inn bud. I stedet ble han forledet til å tro at husleien var nesten 1 000 kr lavere enn det som fremgikk av annonsen. Megleren har med andre ord gitt klageren uriktige opplysninger, og innklagede må betale ham erstatning med
kr 25 000.

Innklagede har i korte trekk anført:

Utdraget fra FINN-annonsen som klageren har lagt ved, viser bare felleskostnadene slik de var på salgstidspunktet. Opplysningen om husleieøkningen fremgikk under «Flere detaljer». I salgsoppgaven var det informert om økningen på side 22 under «Felleskostnader inkluderer», på side 36 under tilstandsrapporten, og på side 49 under «Boligopplysninger».

I etterkant ser innklagede at megleren i stedet for å skrive hva husleien var pr. desember 2018, kunne skrevet hva husleien ville være pr. 1. januar 2019, med tanke på når en overtakelse ville finne sted. Innklagede kan likevel ikke holdes erstatningsansvarlig. Økningen kom klart frem.

Når det gjelder samtalen mellom klageren og megleren, stemmer det at klageren og megleren pratet om felleskostnadene. Klageren spurte hva felleskostnadene gikk til, ikke hvor mye de var på. Megleren viste klageren et bilde på dataskjermen sin hvor det sto hva felleskostnadene gikk til. Her sto det også at husleien skulle økes til kr 5 302 fra 1. januar 2019.

Det er uvesentlig når på døgnet klageren oppdaget annonsen. Han burde uansett lest gjennom salgsoppgaven, og da ville han sett at husleien skulle økes. Det var aldri meglerens intensjon å skjule denne opplysningen.

Klageren kan etter dette ikke føre frem.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått uriktige opplysninger og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det sentrale spørsmålet er om megler i tilstrekkelig grad har informert om at fellesutgiftene ville øke fra 1. januar 2019.

Når det gjelder nemndas begrunnelse for at klagen ikke fører frem, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, Fosmark og Berdal, viser til at leiligheten ble solgt i desember 2018, det vil si før økningen i fellesutgiftene fant sted. Informasjon om økningen av fellesutgiftene fremgår flere steder i salgsoppgaven. Avgjørende for nemnda er at det på side 22 under punktet «Informasjon av eiendommen» klart fremgår at fellesutgiftene vil øke til kr 5 302 pr. måned 1. januar 2019. Klageren må her selv ta ansvaret for at han ikke leste salgsoppgaven.

Mindretallet, Klefstad, bemerker: Sett hen til at salgsoppgaven ble utarbeidet i desember 2018 og husleieøkningen var et faktum fra og med 01.01.19, er forbrukerrepresentanten av den oppfatning at det må anses kritikkverdig av megler å ikke nevne noe om økningen allerede på side 4, under punktet «Kort om eiendommen», hvor felleskostnadenes størrelse er opplyst. Dette særlig fordi den summen som ble opplyst der i praksis ikke ville få noen realitet for kjøper. Selv om dette er kritikkverdig er forbrukerrepresentanten av den oppfatning at det ikke kan anses erstatningsbetingende uaktsomt, all den stund salgsoppgaven faktisk inneholder opplysning om økningen i felleskostnadene under punktet «Informasjon om eiendommen» på side 22.

Avgjørelsen er enstemmig, men med den dissens i begrunnelsen som fremgår over.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.