Klage nr 2019048

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 6. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS         

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen, herunder rådgivning ved overtakelse og tilbakehold  

Saksfremstilling:

Våren 2018 inngikk klageren oppdragsavtale med innklagede om salg av boligen sin.

Før første annonserte visning ble klageren oppmerksom på at det dryppet fra et vannrør i kjelleren. Innklagede ble varslet og besørget at de som var på visningen ble informert, herunder kjøperen. Etter visningen tok klageren kontakt med forsikringsselskapet sitt og meldte skaden der. Etter råd fra innklagede valgte klageren å påta seg utbedring av vannskaden. Salgsprosessen ble stanset, skaden taksert og reparasjon ble avtalt utført av håndverkere anbefalt av selskapet. Salgsprosessen ble satt i gang igjen, og eiendommen ble deretter solgt til høystbydende. Selgers forpliktelse til utbedring ble inntatt i kjøpekontrakten, som ble undertegnet 29. juni 2018.

Under overtakelsen den 1. oktober 2018 ønsket kjøperen å holde tilbake kr 200 000, inntil tvist vedrørende utbedring av vannlekkasjen var avklart. Etter overtakelsen tok kjøperen opp saken med selgerens eierskifteforsikringsselskap, som avslo kravet under henvisning til at selgeren i kjøpekontrakten hadde forpliktet seg til utbedring.

Det kom til sak mellom kjøper og selger, grunnet mangelfulle og feil utførte reparasjonsarbeider. Klageren hevder at mangelfull og direkte feil rådgivning fra innklagedes side har satt henne i denne vanskelige situasjonen med kjøperen.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom frem til at klagen delvis førte frem, delvis avvises.

Klageren har i korte trekk anført:

Klageren ble ikke informert om kjøperens kontakt med innklagede vedrørende tilbakeholdet i forkant av overtakelsen, noe hun mener burde vært gjort.

I kontakt med innklagede under overtakelsen, ble hun rådet til å undertegne overtakelsesprotokollen. Innklagede hevdet at en eventuell reduksjon i kjøpesummen ville bli dekket av eierskifteforsikringen. Som eiendomsmegler burde innklagede vite at dette ikke var en sak som ble dekket av eierskifteforsikringen og dermed rådet henne til å handle annerledes.

Videre burde megleren anbefalt bruk av tilstandsrapport ved salget, noe han ikke gjorde.

Innklagede forsikret klageren om at eventuelle advokatutgifter i forbindelse med saken med kjøperen, ville bli dekket av innboforsikringen hennes, noe de ikke gjorde.

Klageren krever at innklagede overtar det økonomiske ansvaret for allerede påløpte og eventuelle fremtidige advokathonorarer. Dersom mangelssaken med kjøperen ender med et økonomisk tap for klageren, kreves dette dekket av innklagede.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det er feil som klageren hevder, at innklagede skal ha anbefalt henne å signere overtakelsesprotokollen. Megleren var ikke tilstede under overtakelsen, men fikk en telefon fra klageren angående tilbakeholdet. Megleren bad klageren avvente og kontaktet eierskifteforsikringsselskapet for råd. I kontakten med eierskifteforsikringsselskapet bad megleren saksbehandler kontakte klageren. Det var saksbehandler hos eierskifteforsikringsselskapet som, i direkte kontakt med klageren, rådet henne til å signere overtakelsesprotokollen. De skulle ta saken med kjøperen. Dette avvises av klageren som hevder å først ha blitt kontaktet av eierskifteforsikringsselskapet tre dager senere, den 4.oktober 2018. Selskapet informerte da om at de ikke kunne ta saken, noe de også bekreftet i mail samme dag.

Først senere ble innklagede oppmerksom på SMS fra kjøperen vedrørende tilbakeholdet. Meldingen ble mottatt den 1.oktober 2018. kl. 14:04 og besvart kl. 15:26. Meldingens innhold var som følger;

«I forbindelse med oppgjøret for [eiendommens navn] instruerer jeg herved i henhold til norsk lov om at en andel tilsvarende NOK 200 000 skal holdes tilbake i utbetalingen til selger. Beløpet holdes tilbake inntil tvist vedrørende klage på utførelse av arbeid i forbindelse med vannskade er avklart.»

Megleren svarte at meldingen var mottatt, og at forholdet etter samtale med klageren var notert i overtakelsesforretningen. Megleren gjorde også oppmerksom på at det omgående måtte rettes en skriftlig reklamasjon til eierskifteforsikringsselskapet. Dette var første kontakt mellom kjøperen og innklagede vedrørende tilbakeholdet.

Kjøperen sendte klage til eierskifteforsikringsselskapet som avslo kravet begrunnet i selgerforpliktelsen i kjøpekontrakten. Videre henviste de til at dette mest sannsynlig var en sak mellom kjøperen og selgerens villaforsikringsselskap.

Innklagede stiller seg uforstående til hva som i tilfelle skulle være feil rådgivning.

Det anføres at tilbakeholdet er gjensidig, og at pengene dermed vil være sikret på klientkonto, inntil partene blir enige om en eventuell fordeling. Hadde klageren nektet tilbakeholdet, ville kjøperen ensidig kunne instruert innklagede i tilbakehold og pengene ville vært under kjøpers rådighet. Kjøperen kunne dermed krevd pengene overført til egen konto.

Ved å nekte overtakelse ville kjøperen kunne påberope seg kontraktsbrudd fra selgerens side, som igjen ville satt klageren i en risikosituasjon. Klageren på sin side avviser å ha blitt informert om denne risikoen.

Innklagede er av den oppfatning at han har rådgitt og forsøkt å hjelpe klageren på best mulig måte, både hva gjelder skaden, overtakelsen og tilbakeholdet. Det anføres videre at et annet råd fra innklagede ikke nødvendigvis ville satt klageren i en bedre situasjon, da kjøperen uansett ville fastholdt tilbakeholdet. 

Når det gjelder klagerens anførsel knyttet til manglende råd om innhenting av tilstandsrapport, svarer innklagede med at dette kun anbefales dersom eiendommen er i dårlig forfatning eller det er fagmessig dårlig håndverk. Det er ikke et krav for å få tegnet eierskifteforsikring.

Innklagede avviser videre at han skal ha sagt at innboforsikringen dekker advokatutgiftene. Innklagede hadde anbefalt klageren en advokat til å sjekke rettshjelpsdekningen. Hadde han visst at kostnadene var dekket, hadde det ikke vært noen grunn til å engasjere advokat for å undersøke dette. Det var gjort i et forsøk på å hjelpe og ikke feil rådgivning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått feil/mangelfull rådgivning fra megler.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem når det gjelder meglers opplysning om hva boligselgerforsikringen dekker, men for øvrig avvises klagen.

Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring)

Det er på det rene at det i kjøpekontrakten ble inntatt bestemmelse om at selger (klageren) påtok seg gjennom sitt forsikringsselskap å utbedre vannskaden som selgeren oppdaget før første annonserte visning. Nemnda forstår det slik at det er enighet mellom partene om at megler skal ha opplyst til klageren at en eventuell reduksjon i kjøpesummen ville bli dekket av boligselgerforsikringen.

Nemnda bemerker at det megler her opplyste, er feil. Det som er avtalt i kjøpekontrakten om utbedring av eventuelle feil og mangler faller utenom boligselgerforsikringens dekningsområde. Dette er helt grunnleggende, og dersom en megler er usikker her, må han eller hun enten unnlate å opplyse noe om det, eller undersøke saken nærmere.

Nemnda har kommet til at megler på dette punkt har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Øvrige forhold

Når det gjelder de øvrige forhold som klageren har påberopt seg, reiser den spørsmål som ikke egner seg til avgjørelse under nemndas skriftlige saksbehandling. Det er også flere forhold hvor det står påstand mot påstand. Saken må derfor avvises på disse punkter. Klageren kan derfor heller ikke få medhold i de fremsatte økonomiske krav. Dette gjelder selv om nemnda kom til at megleren hadde gitt feil informasjon om boligkjøperforsikringens dekningsområde.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler 1 Ringerike Hadeland AS har opptrådt i strid med god meglerskikk vedrørende meglers opplysning om boligselgerforsikringens dekningsområde. For øvrig avvises klagen.