Klage nr 2019036

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 6. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                       DNB Eiendom AS Trondheim Beddingen

Saken gjelder:                Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagernes leilighet. Oppdraget ble forlenget én gang før klagerne valgte å avslutte samarbeidet. Klagerne har trukket frem flere sider av oppdraget som de mener er kritikkverdige, særlig at megleren som tok over etter at oppdraget ble forlenget, presset klagerne til å nedjustere prisantydningen.

Innklagede bestrider klagernes påstander.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Markedsføringen

De første bildene som klagerne fikk tilsendt var ikke bra. Senere samme dag fikk klagerne oversendt nye bilder som var bedre. Det er disse bildene som klagerne har godkjent. Likevel brukte megleren flere av de første bildene i markedsføringen. I et tregt marked er dette uheldig.

Visningene

Leiligheten ligger i et område hvor det ofte arrangeres kulturarrangementer. Klagerne ga megleren beskjed om at de ikke ønsket å ha visning samme dag som det skulle arrangeres noe. Det viste seg imidlertid at det var konsert samme kveld som visningen.

Da klagerne fant ut at noen i andre etasje skulle ha visning samme dag som klagerne, spurte klagerne megleren om visningen kunne flyttes. Klagerne var bekymret for at det ville bli mye bråk fra visningen i andre etasje. Megleren gikk ikke med på å flytte visningen.

På visningen var det en mann som gikk kjapt gjennom alle rommene. Han utvekslet lure blikk med megleren. Den ene klageren fikk en dårlig følelse, og hun spurte derfor megleren om han visste hvem mannen var. Megleren svarte at det var en bransjemann. Klageren spurte så om mannen var fra meglerforetaket som holdt visning i andre etasje, og da svarte megleren at han var fra et annet meglerforetak.

Dagen etter visningen sendte megleren ut en felles tekstmelding til alle interessentene hvor det sto at bud ikke skulle legges inn sentralt, men tas direkte med megleren på telefon. Etter dette utviklet situasjonen seg til et mareritt. Megleren sendte ut seks tekstmeldinger til alle interessentene. Han virket desperat, og det hele var useriøst. Det kom ingen bud.

Etter avtalen skulle megleren merke godt med skilt ned til leiligheten på visningsdagen. Etter visningen gjorde klagerne megleren oppmerksom på at skiltingen var for dårlig, og at skiltene var for mørke. Megleren svarte at han hadde en lysere variant av skiltene, og at han skulle ta med disse på neste visning.

Megleren kom sent til neste visning. Det skulle være to meglere på visningen, men det kom bare én. Heller ikke denne gangen kom det noen bud, og klagerne valgte å leie ut leiligheten hele 2018.

Ny megler og press om å sette ned prisantydningen

Klagerne ønsket å forlenge oppdragsavtalen, men med en annen megler. På grunn av omfattende anleggsarbeider i området var klagerne usikre på om de ønsket å selge med en gang, eller om de skulle vente til arbeidet hadde roet seg. Da klagerne ut på høsten 2018 ga megleren beskjed om at de ønsket å utsette salget, svarte megleren at det var uaktuelt.

Like før boligen skulle legges ut for salg på nytt, sa megleren at han nektet å sette prisantydningen høyere enn kr 7 190 000. Dette var kr 610 000 lavere enn den opprinnelige prisantydningen. På dette tidspunktet hadde klagerne flyttet til et annet sted i landet, og klagerne føler at megleren prøvde å utnytte dette. Megleren mente at det ikke var nødvendig å se på leiligheten før han satte prisantydningen. Klagerne ble frustrerte, og oppfordret megleren til å dra innom for å se. Siden forrige prisantydning hadde leiligheten fått flere oppgraderinger. Klagerne tok etter hvert kontakt med en annen megler som etter befaring verdivurderte leiligheten til kr 7 490 000. Megleren nektet fortsatt å øke prisen. Klagerne føler at megleren prøver å lure dem.

Andre kritikkverdige forhold ved meglerens håndtering av oppdraget

På grunn av forholdene over valgte klagerne å si opp avtalen. I etterkant fant klagerne ut at leiligheten hadde ligget ute på innklagedes hjemmesider uten klagernes samtykke til en pris som partene ikke hadde diskutert, kr 7 390 000. Først sa megleren at leiligheten hadde ligget ute lenge, og at det hadde vært syv–åtte interessenter. Senere sa han at leiligheten bare hadde ligget ute noen minutter, og at det kun var fire interessenter. Videre viser det seg at leiligheten har ligget ute på FINN etter at oppdraget ble avsluttet. Dette har klagerne fått vite gjennom en nabo. Klagerne mottar fortsatt henvendelser fra interessenter som har pratet med megleren, og som megleren setter over til klagerne. Én interessent hadde sett boligen ligge ute til en pris som klagerne ikke hadde godkjent. Megleren har også truet med at han vil kreve provisjon dersom leiligheten selges til noen som han har på sin liste over interessenter.

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedsføringen

Megleren tilbød klagerne en markedspakke som egentlig koster kr 30 000, til halv pris. I denne pakken var alle visningene inkludert, og leiligheten skulle blant annet vises på fire ulike steder på nettet.

Oppfølging av interessenter

Dagen etter visningen sendte megleren ut en tekstmelding til alle interessentene hvor de ble oppfordret til å ta kontakt med megleren før de la inn bud, slik at det ikke skulle oppstå noen misforståelser. Megleren pleier å sende ut en slik tekstmelding for å unngå at noen venter for lenge. Innklagede kjenner ikke til at interessentene fikk tilsendt seks like tekstmeldinger. Det er for øvrig ikke riktig at interessentene måtte legge inn bud over telefon. Innklagedes løsning for elektronisk budgivning var som vanlig tilgjengelig. Interessentene kunne også legge inn bud pr. e-post eller ved å sende bilde av signert budskjema.

Prisantydningen

Megleren antydet en pris på mellom kr 7 300 000 og kr 7 400 000 siden leiligheten lå i første etasje. Etter en kort diskusjon med klagerne ble partene imidlertid enige om å sette prisantydningen til kr 7 800 000. Leiligheten i andre etasje som hadde visning samme dag, ble solgt dagen etter visningen for kr 7 350 000. Etter to visninger hadde det fortsatt ikke kommet inn noen bud på klagernes leilighet. Den nye megleren anbefalte derfor å sette ned prisantydningen til kr 7 190 000. Klagerne ønsket ikke å gå under kr 7 500 000.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Innklagede kjenner seg ikke igjen i hvordan klagerne fremstiller megleren. Det er forståelig at det er frustrerende og slitsomt å ikke få solgt leiligheten til forventet pris. Anleggsarbeidet i området påvirket salget sterkt. Når det gjelder provisjonen, følger det av oppdragsavtalen at innklagede har krav på provisjon dersom leiligheten innen tre måneder blir solgt til noen som megleren har forhandlet med, eller som etter forespørsel fikk opplysninger fra megleren under oppdragstiden.

Innklagede har forsøkt å komme til enighet med klageren i minnelighet, og har tilbudt seg å redusere kravet sitt med kr 14 500. Dette tilbudet står ved lag frem til nemnda har truffet sin avgjørelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at saken avvises.

Nemnda mener at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avgjøres under nemndas skriftlige saksbehandling, da det her er behov for umiddelbar bevisførsel (forklaringer fra partene og eventuelle vitner). Saken avvises derfor.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.