Klage nr 2019019

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Aktiv Eiendomsmegling avd. Arendal

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen    

Saksfremstilling:

Sommeren 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Under salgsprosessen på ca. ni måneder byttet innklagede meglerforetak kjedetilknytning. Klageren anfører at dette har medført at hans interesser under salgsprosessen har blitt dårlig ivaretatt. Klageren anfører videre at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse på grunnlag av at det er blitt skiftet ansvarlig megler to ganger. Klageren krever vederlagsnedsettelse på kr 14 100, subsidiært erstatning med tilsvarende beløp.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Klageren har følt seg lite prioritet, da det er blitt skiftet ansvarlig megler to ganger i løpet av salgsprosessen på ca. ni måneder. I begge tilfeller har klageren kun blitt informert om skifte pr. telefon.

Megleren som overtok oppdraget i januar 2018, viste svært liten interesse for salgsoppdraget. Innklagedes bytte av kjedetilknytning har medført at klagerens interesser under salgsprosessen har blitt dårlig ivaretatt.

Eiendommens boligannonse ble som ledd i en markedsføringskampanje fjernet fra FINN for å bli endret og relansert på nytt. Innklagede glemte å legge ut boligannonsen på FINN slik at klageren ikke fikk dra nytte av den eksponeringen som denne markedsføringen ga. Ifølge innklagedes datasystem ble klagerens bolig satt markedsføringsklar dagen etter at boligen ble fjernet fra FINN.

På bakgrunn av dette krever klageren erstatning på kr 14 100, subsidiært vederlagsnedsettelse med tilsvarende beløp.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren som overtok salgsoppdraget i januar 2018, fokuserte på å få solgt klagerens bolig. Etter å ha sagt opp stillingen sin i februar, arbeidet hun videre med å få solgt klagerens bolig ut oppsigelsestiden. Det ble blant annet holdt tre fellesvisninger i løpet av denne perioden. Megleren har således vist interesse for salgsoppdraget.  

Innklagede mener at klagerens interesser er blitt godt ivaretatt til tross for bytte av kjedetilknytning. Da innklagede byttet kjedetilknytning i mai/juni 2018, ble hele porteføljen, inkludert klagerens eiendom, markedsført og relansert i ny drakt. Det ble etter kort tid satt opp nye fellesvisninger, og eiendommen fikk flere kostnadsfrie annonser i avisen. Utover høsten ble det også gjort flere salgsfremstøt.

Klagerens krav på erstatning og/eller vederlagsnedsettelse bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen. Klageren krever vederlagsnedsettelse, subsidiært erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører frem.

Det skal først nevnes at det her bare kan være tale om vederlagsnedsettelse. Erstatning forutsetter at klageren har lidt et økonomisk tap, noe han ikke har sannsynliggjort.

Forutsetningen for at vederlaget helt eller delvis kan falle bort, er at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Nemnda mener at vilkårene for vederlagsnedsettelse er oppfylt. I saken var det ett skifte av kjedetilknytning, og til sammen tre ansvarlige meglere. Innklagede har også erkjent at klageren har havnet litt «mellom 2 stoler».  Klageren har her nærmest blitt en «kasteball», og det foreligger en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» fra meglernes side.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-4 fjerde ledd, skal også skifte av ansvarlig megler meddeles oppdragsgiver skriftlig, Det er for nemnda ikke fremlagt dokumentasjon som viser at lovens krav her er fulgt. Innklagede har heller ikke dokumentert at boligen ved skifte av kjedetilknytning ble markedsført i ny drakt. Videre har innklagede erkjent at henvendelser fra klageren er ubesvart, noe innklagede for øvrig har beklaget.

Klageren har krevd at vederlaget nedsettes med kr 14 100, noe som tilsvarer 30 prosent av selve meglerprovisjonen på kr 47 000. Kravet tas til følge.

Nemnda bemerker at dersom innklagede/megler ikke har fornyet oppdragsavtalen i henhold til eiendomsmeglingsloven § 6-5 første ledd, er avtalen ugyldig og innklagede har ikke krav på vederlag overhodet og må i så fall tilbakeføre provisjonen (kr 47 000) i sin helhet til klageren.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Meglerne til Aktiv Eiendomsmegling avd. Arendal har utvist «en ikke ubetydelig pliktforsømmelse», og innklagede må kreditere [klageren] 14 100 kroner av belastet provisjon. I det tilfellet at oppdragsavtalen ikke var gyldig, må provisjonen (47 000 kroner) tilbakeføres i sin helhet.