Klage nr 2019024

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 AS (avd. Eiganes)      

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger         

Saksfremstilling:

Sommeren 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens sjøeiendom med stort naust. Salgssummen endte på kr 1 950 000. Klageren anfører at megleren har gitt uriktig informasjon til interessentene om at tilkomstveien til eiendommen var en privat vei. Klageren anfører videre at megleren har brutt god meglerskikk ved å ikke innta opplysninger i salgsoppgaven om at deler av tilkomstveien til eiendommen er offentlig vei.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Megleren har ved flere anledninger sagt til klageren at adkomsten til eiendommen går via privat vei. Det er derfor svært sannsynlig at megleren har gitt uttrykk for det samme overfor interessentene.

I 1977 solgte klageren 11 kvadratmeter av sin eiendom til kommunen for at dette skulle bli offentlig vei. Klageren informerte megleren om den offentlige veien under befaring av eiendommen. Det fremgår også av rapporten til Stavanger kommune at adkomst til eiendommen skjer via både privat og offentlig vei.

Megleren har ikke inntatt opplysningen om den offentlige veien i salgsoppgaven. Mangelen på slik opplysning i avsnittet om «vei, vann og avløp» sammenholdt med opplysningene i avsnittet om «regulering» gir inntrykk av at adkomsten utelukkende går via privat vei. Opplysningene i salgsoppgaven er villedende.

Dersom megleren hadde inntatt den manglende opplysningen, ville sjøeiendommen ha vært mer attraktiv, og flere av interessentene ville ha lagt inn bud.

Klageren mener at megleren har markedsført eiendommen på en måte som er i strid med god meglerskikk

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren innhentet adkomstdata fra rapporten til Stavanger kommune. Det fremgikk av rapporten at adkomsten til eiendommen er delvis offentlig og delvis privat. Dette har megleren gjort sitt beste for å få frem i salgsoppgaven. Opplysningene fra rapporten ble gjengitt i kortversjon, noe som medførte at den offentlige veien ikke ble særskilt nevnt under avsnittet «vei, vann og avløp». Salgsoppgaven gir riktig informasjon når det gjelder tilkomsten til eiendommen.

Megleren utarbeidet et forslag til salgsoppgave som ble sendt til klageren for godkjenning før eiendommen ble lagt ut for salg. Klageren hadde dermed mulighet til å kontrollere opplysningene i salgsoppgaven og informere megleren om eventuelle korreksjoner. 

Eierskapet rundt tilkomstveien har ikke hatt negativ effekt på pris eller interessen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen ikke fører frem.

Slik nemnda forstår saken, er det i salgsoppgaven gitt korrekte opplysninger om tilkomsten til eiendommen, det vil si at den er dels offentlig, dels privat. Nemnda kan derfor ikke se at megleren kan kritiseres her, og han har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk,

jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren fikk også salgsoppgaven til godkjennelse, uten at han hadde noen bemerkninger til hvordan tilkomsten til eiendommen var beskrevet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.