Klage nr 2019034

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 6 mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet          

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Mo i Rana

Saken gjelder:               Meglerens opptreden under kontraktsmøtet

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk fordi han under kontraktsmøtet markedsførte boligkjøperforsikringen på en misvisende måte. I tillegg presset megleren klageren til å tegne forsikringen. Klageren krever at innklagede erstatter ham kostnadene for forsikringspremien, det vil si kr 9 000.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:  

Megleren presset klageren til å tegne boligkjøperforsikringen, og omtalte den som «Guds hjelper». Megleren sa at kontraktsmøtet var siste mulighet. Klageren fikk derfor ikke tid til å sette seg inn i vilkårene. Han endte opp med å stole på meglerens beskrivelse av forsikringen.

Slik megleren beskrev forsikringen, trodde klageren at forsikringen ville dekke kostnader til juridisk bistand dersom boligen hadde en mangel. En stund etter kjøpet kom det kloakk inn i kjelleren, og det viser seg at det var røtter i rørene ved overtakelsen. Det vil koste klageren rundt kr 100 000 å ordne opp i problemet. Da klageren kontaktet forsikringsselskapet, fikk han ikke den hjelpen som megleren hadde forespeilet ham. Klageren føler seg svindlet.

Innklagede anfører at klagen må rettes mot forsikringsselskapet. Klageren er ikke enig. Det var megleren som markedsførte forsikringen.

Megleren har etter dette opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever at innklagede betaler ham erstatning for kostnadene for forsikringspremien, det vil si kr 9 000.  

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren kan ikke lastes for at forsikringsselskapet ikke har fulgt opp klageren på den måten som han ønsket. Dette er en sak som klageren må ta med forsikringsselskapet.

Innklagede bestrider at klageren ble presset til å tegne forsikringen. Informasjon om forsikringen fremgikk for øvrig av salgsoppgaven og innkallingen til kontraktsmøtet. Det fremgår tydelig på disse stedene at forsikringen måtte tegnes senest ved signeringen av kontrakten.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det står påstand mot påstand når det gjelder om megleren på en utilbørlig måte presset klageren til å tegne boligkjøperforsikring. Det er den som fremsetter et krav, her klageren, som har bevisbyrden. Siden klageren ikke har sannsynliggjort at megleren har utsatt ham for utilbørlig press, kan kravet ikke føre frem.

Nemnda vil imidlertid bemerke at det i akseptbrevet fra megler står uforbeholdent at ved boligkjøperforsikring dekkes utgifter til juridisk bistand av forsikringsselskapet dersom det oppstår tvist. Selv om vilkårene var vedlagt, burde det også i akseptbrevet uttrykkelig stått at utgifter til advokat dekkes på nærmere vilkår med henvisning til vedlegget. Kjøperne vil da før kontraktsmøtet kunne ta stilling til om de vil tegne boligkjøpeforsikring.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.