Klage nr 2019051

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                     PrivatMegleren Benum og Johansen AS    

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen    

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Da leiligheten skulle annonseres, glemte megleren å huke av for antall soverom. Klageren hevder at dette førte til at potensielle interessenter ikke oppdaget eiendommen på FINN, slik at det tok uforholdsmessig lang tid å selge leiligheten. Klageren krever at både visningskostnaden og meglerens øvrige krav på vederlag bortfaller.

Innklagede bestrider klagerens krav, men har likevel tilbudt klagerne en kompensasjon på til sammen kr 11 940.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem

Klageren har i korte trekk anført:  

Leiligheten ble lagt ut for salg tre ganger før den til slutt ble solgt. Megleren har dermed hatt tre anledninger til å kontrollere annonsen og huke av for antall soverom.

Megleren burde alternativt ha oppdaget feilen da klageren informerte han om at boligannonsen ikke var synlig for klageren. I august 2018 tok klageren kontakt med megleren og informerte om at han ikke fant boligannonsen på FINN etter å ha lagt inn de relevante søkekriteriene. Selv om megleren fant annonsen etter å ha foretatt et eget søk på FINN, burde han foretatt nærmere undersøkelser for å finne ut hvorfor annonsen ikke var synlig for klageren.

Innklagede på sin side hevder at det ikke var noe som tilsa nærmere undersøkelser, da han ikke hørte noe mer fra klageren i etterkant av denne samtalen. Klageren stolte på at megleren ville undersøke saken nærmere og rette opp en eventuell feil. Det er ikke rimelig å kreve at klageren må «følge opp» arbeidet til megleren.

Noen måneder senere oppdaget klageren at megleren ikke hadde huket av for antall soverom da leiligheten ble annonsert på FINN. Klageren kontaktet megleren umiddelbart for å opplyse om dette. Megleren fikk rettet opp feilen.

Denne feilen har ført til at potensielle interessenter har ikke oppdaget leiligheten på FINN, slik at det har tatt uforholdsmessig lang tid å selge leiligheten. Boliger i dette området ligger i snitt ute for salg i 85 dager, mens leiligheten har ligget ute i 180 dager. Leiligheten ble solgt kort tid etter at megleren rettet feilen. Kjøperen opplyste at han fant leiligheten ved å huke av for antall soverom i søkefunksjonen på FINN.

Klageren krever at visningskostnadene og meglerens vederlag bortfaller i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren hadde rettet feilen på et tidligere tidspunkt dersom han visste at dette var blitt glemt. Megleren visste ikke hvorfor boligannonsen ikke ble vist for klageren, men regnet med at det ikke lenger var et problem, da han ikke hørte noe mer fra klageren.

Under denne perioden var det stor interesse for leiligheten, da mange prospekter ble nedlastet og det ble holdt mange visninger. Megleren hevder dessuten at det er få som bruker søkefunksjonen på FINN når de skal lete etter bolig.

Boligannonsen hadde 5 106 klikk, og leiligheten ble solgt etter 180 dager. Disse opplysningene må sees i lys av at det var lavere omsetningshastighet i boligmarkedet enn det hadde vært året før. En bolig i samme borettslag som leiligheten hadde 4 051 klikk i samme periode og ble solgt etter 134 dager, men under prisantydning. Denne sammenligningen viser at leiligheten har hatt en god markedsføring og eksponering.

Leiligheten er ikke solgt til en lavere pris enn prisantydning, og selger har dermed ikke lidt et økonomisk tap. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk, samt krav om at visningskostnadene og meglerens vederlag bortfaller.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda kom til at klagen fører delvis frem.

Nemnda mener at meglers unnlatelse av å huke av på antall soverom da leiligheten ble lagt ut på FINN, er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Til tross for klagerens påpeking at de ikke finner oppdraget, gjør megleren heller ikke noe med det. Megleren har derfor utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Dette gjør at vederlaget kan settes ned eller falle bort i sin helhet. Partene har ikke fremlagt for nemnda oppdragsavtalen og oppgjørsoppstillingen, hvor det fremgår hva som er avtalt og beregnet i provisjon og visningshonorar.

Nemnda har derfor kommet til at meglers vederlag (provisjon) og eventuell tilrettelegging og oppgjørshonorar, samt visninger, halveres.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til PrivatMegleren Benum og Johansen AS har opptrådt i strid med god meglerskikk. Innklagede må kreditere [klagerne] halvparten av belastet provisjon, visningshonorar og eventuell tilrettelegging og oppgjørshonorar.