Klage nr 2019056

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Vålerenga

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klagerne en leilighet som innklagede formidlet. På kontraktsmøtet fikk klagerne vite at det var funnet skjeggkre i leiligheten. Megleren hadde fått vite om skjeggkreene dagen etter budaksepten. Klagerne anfører at megleren burde gitt klagerne beskjed om skjeggkreene så fort hun fikk vite om dem. Ved å ikke gjøre dette, har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk. Videre anfører klagerne at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk. Megleren har heller ikke misligholdt sin opplysningsplikt. Hun fikk vite om skjeggkreene etter kjøpet.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Da kjøperen hadde signert kjøpekontrakten på kontraktsmøtet, snudde megleren seg mot selgeren og sa: «Nå kan du si det». Klagerne fikk da beskjed om at det var funnet skjeggkre i leiligheten og i sameiet for øvrig.

Megleren har opplyst at hun fikk vite om skjeggkreene dagen etter budaksepten. Megleren burde gitt klagerne beskjed så fort hun fikk vite om dem. For klagerne var det overraskende å få denne informasjonen etter at kjøpekontrakten var signert.

Megleren har ikke dratt omsorg for begge parter, og hun har derfor opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 første ledd. Videre har megleren misligholdt sin opplysningsplikt, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Megleren måtte være klar over at hun solgte en mangelfull eiendom.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren fikk vite om skjeggkreene dagen etter budaksepten. Selgeren fikk vite at det var funnet skjeggkre i sameiet dagen før. Det ble satt ut limfeller, og resultatet ble klart noen dager før kontraktsmøtet. Før dette kunne ikke megleren vite om det var skjeggkre i leiligheten til selgeren. Megleren mente det var riktig å informere klagerne etter at resultatene fra limfellene forelå. Det var naturlig å ta dette på kontraktsmøtet med begge partene til stede.

Innklagede bestrider at megleren under kontraktsmøtet ordla seg på den måten som klagerne beskriver. Selgeren og megleren hadde ikke en plan om å holde tilbake informasjonen til etter at kjøpekontrakten var signert. Informasjonen kunne like gjerne vært gitt før kontraktsmøtet. Siden bindende avtale om kjøp var inngått, hadde ikke informasjonen betydning for avtalens innhold.

Megleren har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Det sentrale spørsmålet i saken er om megleren skulle informert klagerne om at det var funnet skjeggkre i leiligheten så snart megleren fikk informasjon om det, og ikke ventet til kontraktsmøtet og etter at kontrakten var signert av partene.

Nemnda har kommet til at megleren her skulle informert klagerne om dette straks han ble kjent med det, selv om megleren fikk kunnskap om det etter budaksept. Megleren har en plikt til å dra omsorg for begge parters interesser, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 om god meglerskikk. Når det oppdages skjeggkre i leiligheten, er dette en opplysning som kjøpere av leiligheten hadde all grunn til å få omgående, selv om de rettslig sett er bundet ved budaksepten. Innklagede erkjenner også selv at informasjonen kunne vært gitt før kontraktsmøtet. I så fall kunne kjøperne (klagerne) før kontraktsmøtet og signering av kontrakten tatt stilling til hvordan de skulle forholde seg videre.

Konklusjonen blir at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Vålerenga har opptrådt i strid med god meglerskikk.