Klage nr 2019081

Behandlet av Reklamasjonsnemnda den 27. mai 2019. Nemnda har bestått av:

Per Racin Fosmark, formann

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Romeriksmegleren AS (Eie Lillestrøm)

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Etter kjøpet oppdaget hun at det var et stort antall skjeggkre i leiligheten. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt.

Innklagede bestrider at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt. Klageren har for øvrig fått utbetalt kr 275 000 fra selgerens forsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Saken er behandlet i samme møte som RFE-2019-082 og RFE-2019-083. Sakene omhandler tre leiligheter i samme sameie, hvor salget var formidlet av samme meglerforetak.

Det var påvist forekomst av skjeggkre i alle tre leilighetene.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det er påvist et stort antall skjeggkre i leiligheten og i sameiet for øvrig. I verken selgerens egenerklæringsskjema eller i meglerens markedsføring var det opplyst om dette. Det må legges til grunn at megleren var klar over skjeggkreene. Megleren har derfor misligholdt sin opplysningsplikt. Klageren stolte på at megleren var ærlig og redelig i sitt arbeid. I stedet fraskriver han seg alt ansvar.

Før kjøpet sa klageren at hun var syk, og at hun trengte et sted å bo som ikke var så stort, slik at det ikke ble så mye å gjøre rent. På grunn av skjeggkreene må klageren støvsuge minst fire dager i uken, og det er en stor helsemessig utfordring for henne.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren innhentet alle lovpålagte opplysninger før salget. Ingen steder sto det noe om at det var skjeggkre i leiligheten. Heller ikke selgeren opplyste om dette. Innklagede bestrider at megleren var klar over skjeggkreene på salgstidspunktet.

Klageren har for øvrig fått utbetalt kr 275 000 fra selgerens forsikringsselskap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått misligholdt opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klageren har anført at megleren har tilbakeholdt opplysninger om at det var skjeggkre i leiligheten, eller at han skulle foretatt nærmere undersøkelser om dette. Slik saken er opplyst, er det ingenting som tilsier at megleren var klar over skjeggkreene.

Megleren har ikke misligholdt sin opplysningsplikt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.